A B C Ć D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Uberman Marek Wojciech
ur. 26.08.1962 r. w Łańcucie. Syn Stanisława i Czesławy z d. Szczepańskiej. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Radny Powiatowy I kadencji, przewodniczący Klubu Radnych AWS; przewodniczący Zarządu Powiatowego RS AWS; przewodniczący MKK NSZZ „Solidarność” w Łańcucie; przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Łańcuckiej Fabryce Śrub, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Odznaczony „Medalem Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. Mieszka w Łańcucie.

opr. R. Kochman
Uchman Alfred
prof. dr hab., ur. 1960 r. w Łańcucie zam. w Husowie. Syn Juliana i Stanisławy z d. Kucha. Absolwent I LO w Łańcucie. W latach 1979-1984 studia geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat w 1990 r. Pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Pola zainteresowań badawczych: ichnologia bezkręgowców (analiza ichnofacji, analiza ichnofabrics, ichnotaksonomia, neoichnologia), sedymentologia stratygrafia, geologia regionalna mezozoiku Karpat wewnętrznych. Badania terenowe: Polska (Karpaty, Wyżyna Krakowska, Góry Świętokrzyskie), Włochy (Alpy, Apeniny), Szwajcaria (Alpy, Molasa), Hiszpania (Pireneje, Góry Iberyjskie), Austria (Alpy, Molasa), Niemcy (Alpy, Średniogórze), Norwegia (Góry Skandynawskie), Grecja (Rodos, Karpathos), Turcja (Anatolia, Pontydy, Taurus), Słowenia (Dynarydy), Chorwacja (Dynarydy), Słowacja (Karpaty), Czechy (Karpaty, molasa), Litwa, Dania (Bornholm), Bułgaria (część północno-wschodnia, Stara Płanina), Ukraina (Podole, Krym), Stany Zjednoczone (Kalifornia).

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego opr. J. Rzepka
Ulman Tadeusz
ur. się w Albigowej 31.10.1935 r. Syn Józefa i Bronisławy z domu Bem. Był jednym z trójki rodzeństwa. Podstawą ich utrzymania była praca w małorolnym gospodarstwie. W Albigowej spędził młodość, tu ukończył szkołę podstawową, a następnie Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Po uzyskaniu matury w 1953 r. podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, które ukończył w 1959 r. Jako eksternista ukończył też Wydział Ekonomiczno Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracował w instytucjach związanych z rolnictwem m.in. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie, Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Nasiennym „CN” w Rzeszowie, Wojewódzkim Związku Plantatorów Roślin Okopowych w Rzeszowie, Wojewódzkim Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych Rzeszowie. Nie tracąc kontaktu z rodzinną wsią wiele czasu poświęcał pracy społecznej, m.in. reaktywował w 1984 r. przedwojenne „Koło Albigowiaków” wracając do zapoczątkowanej tradycji społecznego działania. Było nim Stowarzyszenie Regionalne, które w 1996 r. przekształciło w „Stowarzyszenie dla Albigowej”. Wraz z nowym Zarządem kontynuuje swe prace inicjując wiele społecznych działań, będąc ważną organizacją społeczną wsi. Napisał monografię „Zarys dziejów Albigowej” oraz wiele artykułów w Zeszytach Historycznych. Za działalność zawodową został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, zasłużony dla województwa rzeszowskiego i innymi resortowymi odznaczeniami. Do wydanego „Słownika Biograficznego Powiatu Łańcuckiego” przygotował noty biograficzne ludzi zasłużonych, o których pamięć powinna być zachowana ze względu na wartości, jakie przez nich zostały wniesione jak też działalność dla dobra ogólnoludzkiego. W 1991 r. przeszedł na emeryturę i mieszka w Łańcucie.

oprac. St. Niemczak
Ulma Józef
ur. 02.03.1900 r. w Markowej (pow. łańcucki). Syn Marcina i Franciszki z d. Kluz. W 1911 r. ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Markowej. W 1921 r. powołany do odbycia służby wojskowej. Służył m.in. w l. 1921-1922 w Grodnie. W l. młodzieńczych działał wpierw w młodzieżowej organizacji katolickiej, a następnie w Związku Mło-dzieży Wiejskiej RP „Wici”, w którym był bibliotekarzem, fotografem oraz przewodniczącym Powiatowej Sekcji Wychowania Rolniczego w Przeworsku. W l. 1929 -1930 r. kształcił się w Państwowej Szkole Rolniczej w Pilźnie. Po jej ukończeniu stał się gorącym propagatorem upraw warzyw i owoców, prowadził szkółkę drzew owocowych, hodował pszczoły oraz jedwabniki. W 1933 r. otrzymał nagrodę od Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Prze-worsku „za pomysłowe ule i narzędzia pszczelarskie własnej konstrukcji” oraz „za wzorową hodowlę jedwabników i wykresy ich życia”. Był członkiem Kółka Rolniczego i Spółdzielni Zdrowia w Markowej oraz kierownikiem Spółdzielni Mleczarskiej w Markowej. W 1939 r. w związku z brakiem ziemi w rodzinnej wsi pozwalającej na wyżywienie licznej rodziny zakupił 5 hektarów czarnoziemu w Wojsławicach k. Sokala, ale w przeprowadzce przeszkodził wybuch II wojny światowej. Zmobilizowany brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. W 1942 r. pomagał ukrywać się w bunkrach prześladowanym Żydom tzw. „Ryfkom”, które niestety zostały następnie zamordowane. Od II połowy 1942 r. Ulmowie ukrywali w swoim domu dwie żydowskie rodziny: pięciu Szallów z Łańcuta oraz trójkę Goldmanów z Markowej. W dniu 24 marca 1944 r. cała rodzina Ulmów oraz ukrywani Żydzi zostali zamordowani przez żandarmerię niemiecką. W 1995 roku Instytut Yad Vashem przyznał Józefowi i Wiktorii tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. W 2003 r. kościół katolicki rozpoczął proces beatyfikacyjny, trwa obecnie jego watykański etap.

oprac. Mateusz Szpytma
Urban Stanisław
art. mal. ur. 8.11.1934 r. w Brzózie Stadnickiej (pow. łańcucki). Syn Jana i Marii z d.Jucha. Absolwent Liceum Plastycznego w Jarosławiu i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studia podyplomowe w Paryżu. Wystawy malarstwa sztalugowego w kraju i za granicą. Większość czasu poświęca sztuce sakralnej (renowacja polichromii, malarstwa, rzeźby w 26 kościołach) m.in. w Białobrzegach w 1998 r.

Urban S. O sobie.
Urban Tadeusz
ur. 25.10.1964 r. w Kolbuszowej. W 1987 ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Pracował jako dekarz oraz prowadził działalność gospodarczą w Łańcucie. Prowadzi fermę drobiu w Medyni Głogowskiej. Był współzałożycielem podkarpackich struktur ZZR "Samoobrona". Pełni funkcję sekretarza zarządu wojewódzkiego Samoobrony RP. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. został posłem IV kadencji wybranym z jej listy w okręgu rzeszowskim. Pracował w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Mieszka w Woli Dalszej (pow. łańcucki).

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. IV kadencja. Przewodnik, Warszawa 2002
Urban Władysław
ur. 16.02.1917 r. w Warzycach (pow. jasielski). Syn Antoniego i Wiktorii z d. Dybaś. Działacz polityczny i społeczny, pracownik administracji. Wykształcenie średnie. Związany z ruchem lewicowym. Członek PPS. W czasie okupacji zaangażowany był w działalność konspiracyjną m.in. w oddziale partyzanckim W. Kosiby (ps. Piotr), w powiecie jasielskim. Pełnił liczne funkcje polityczne, administracyjne i społeczne na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego, m.in. w Jaśle, Ustrzykach Dolnych i Przeworsku. Od 1956 r. w Łańcucie. Długoletni I sekretarz KP PZPR w Łańcucie, członek prezydium PRN w Łańcucie, kierownik Wydziału KW PZPR w Rzeszowie. Od 1973 na emeryturze. Współorganizator życia społecznego miasta i powiatu łańcuckiego. Współtwórca rozbudowy miasta i rozwoju regionu. Inicjator szeregu przedsięwzięć związanych m.in. z rozwojem lokalnej infrastruktury, mieszkalnictwa spółdzielczego, budową i rozbudową zakładów przemysłowych. Członek PSS Społem w Łańcucie. Długoletni członek i działacz Polskiego Związku Łowieckiego w Kole Łowieckim Diana w Łańcucie. Za swoje zasługi wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi orderami i odznaczeniami państwowymi i związkowymi. Uhonorowany tytułem Zasłużonego dla województwa rzeszowskiego. Zmarł 14.06.1991 r. i spoczywa na łańcuckim cmentarzu.

opr. P. Urban
Urban Stanisław
prof. dr hab. ur. 01.11.1943 r. w Kosinie (pow. łańcucki). Syn Tomasza i Salomei z d. Fryń. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1966 r.; dr n. e. – 1972 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. – 1988 r.; prof. zw. – 1996 r.; asystent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1966–1967; doc. i prof. AE we Wrocławiu od 1980 r.; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego 1988–1991; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej od 1993 r.; dyr. Instytutu Nauk Ekonomicznych od 2003 r.; prodziekan Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu 1984–1990; kier. Zakładu Nauki o Przed-siębiorstwie Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębior-czości od 1996 r.; W l. 1985-1989 poseł na Sejm z ramienia ZSL. czł. PTE; TNOiK; Stowarzyszenia Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu 1992–1998 prezes, obecnie czł. hon.; czł. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN; SERiA 1997–1999, wiceprezes zarządu krajowego. Wypromował 13 dr. n. e. Autor 600 publikacji, 19 książek. W 2006 r. otrzymał doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie. Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.

wsa.dbc.wroc.pl/biogramy/index