O powiecie łańcuckim

 

Powiat łańcucki położony jest w południowo-wschodniej części Polski, w centralnej części województwa podkarpackiego. Według stanu na koniec 2021r. powiat zajmował obszar o łącznej powierzchni 452 km2 (45 184 ha), co stanowiło 2,53% obszaru województwa podkarpackiego.  Obszar powiatu łańcuckiego leży na skraju Pogórza Karpackiego oraz Niziny Sandomierskiej. Przez teren powiatu przepływa rzeka Wisłok. Powiat łańcucki leży ok. 17 km od stolicy województwa podkarpackiego – Rzeszowa i graniczy z następującymi powiatami: rzeszowskim, leżajskim, przeworskim. Obszar powiatu przecina międzynarodowa autostrada A4 i trasa tranzytowa E 40 (droga krajowa nr 94) między Niemcami a Ukrainą z licznymi odgałęzieniami:

  • na południowy wschód w kierunku Kańczugi i północny zachód w kierunku Sokołowa Młp. – droga wojewódzka 881,
  • na południowy zachód w kierunku Dynowa i północny wschód w kierunku Leżajska - droga wojewódzka 877.

Przez gminę Czarna przebiega droga ekspresowa S19, która docelowo będzie przebiegać od granicy z Białorusią do granicy ze Słowacją, przez województwo podlaskie, lubelskie oraz podkarpackie. Przez teren powiatu przebiega również bardzo istotna magistrala kolejowa E 30 z Wrocławia do Przemyśla, a następnie do Kijowa.

W obrębie powiatu znajduje się gmina miejska Łańcut oraz następujące gminy wiejskie: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia. Stolicą Powiatu Łańcuckiego jest miasto Łańcut.

                   

Mapa poglądowa Powiatu Łańcuckiego

Połączenia komunikacyjne

Odległości do najważniejszych ośrodków miejskich:

Rzeszów 17 km

Kraków 182 km

Warszawa 329 km

Połączenia lotnicze:

Port lotniczy Rzeszów – Jasionka, Jasionka 942, 36-002 Jasionka – odległość do portu lotniczego 26 km,

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice – odległość do portu lotniczego 195 km,

Lotnisko Chopina w Warszawie – międzynarodowy port lotniczy – odległość do portu lotniczego 344 km,

Połączenia kolejowe:

Przemyśl – Łańcut  - Rzeszów - Wrocław – odległość do dworca kolejowego w Łańcucie  3 km,

Rzeszów – Warszawa - odległość do dworca kolejowego w Rzeszowie 17 km,

Autostrady i drogi ekspresowe:

A4 Korczowa – Rzeszów – Wrocław – Zgorzelec (wjazd/zjazd  węzeł Łańcut w miejscowości Wola Mała – odległość z Łańcuta 3,5 km drogą wojewódzką nr 877).

Droga ekspresowa S19 Kuźnica – Barwinek (wjazd/wyjazd węzeł Rzeszów Wschód w miejscowości Terliczka – odległość od Łańcuta 17 km drogą wojewódzką nr 877 i autostradą A4)

Drogi międzymiastowe

Nr 877 – relacji Szklary – Łańcut – Leżajsk – Naklik,

Nr 881 - relacji Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica.

Odległości do przejścia granicznego z:

Ukrainą w Medyce – 84 km,

Słowacją w Barwinku - 120 km.

Komunikacja:

21 linii użyteczności publicznej na terenie powiatu 

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2021r.

Struktura wieku według grupowania ekonomicznego w powiecie Łańcuckim w 2021 roku.

Samorząd

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Województwo Podkarpackie

18,87

59,87

21,26

Powiat Łańcucki

20,56

59,11

20,33

Białobrzegi

21,56

60,02

18,42

Czarna

21,13

60,92

17,95

Miasto Łańcut

18,43

57,21

24,36

Łańcut

21,2

58,92

19,88

Markowa

20,17

59,55

20,28

Rakszawa

21,18

59,47

19,35

Żołynia

21,44

59,53

19,03

W powiecie 47 761 osób stanowią osoby w wieku produkcyjnych co stanowi 59,11 % ogółu mieszkańców.

Stopa bezrobocia w powiecie wynosi 9,9 % według stanu na 30 września 2022 roku.

 Liczba bezrobotnych w Powiecie Łańcuckim

Bezrobotni ogółem

Z prawem do zasiłku

Ogółem

w tym Kobiety

Ogółem

W tym kobiety

2 576

1 315

510

281

 

Województwo podkarpackie - podstawowe dane 

Województwo podkarpackie – jest jednym z 16 województw  w Polsce utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem byłych województw przemyskiego i rzeszowskiego oraz części krośnieńskiegotarnobrzeskiego i tarnowskiego. Obecnie województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11. miejsce w kraju. Województwo zamieszkuje 2,085 mln mieszkańców co daje mu pod względem liczby mieszkańców  9. miejsce w Polsce.

Jest najdalej wysuniętym na południe województwem Polski.

W 2020 r. produkt krajowy brutto woj. podkarpackiego wynosił 89,2 mld zł, co stanowiło 3,8% PKB PolskiProdukt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 41,9 tys. zł, co plasowało podkarpackie na przedostatnim miejscu względem innych województw.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. podkarpackiego 2021 r. wynosiło 5 172,11 zł, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (wynosiło 86,2 %.

W lutym 2022 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 78,9 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 8,3% do aktywnych zawodowo.

W 2020 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. podkarpackim wynosiła 54,3 mld zł, co stanowiło 3,4% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w podkarpackim wynosiła 5,6 mld zł, co stanowiło 3,5% tej sprzedaży Polski.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje największy w Polsce klaster przemysłu lotniczego – Dolina Lotnicza. Cechuje go duża koncentracja firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Centrum Doliny Lotniczej znajduje się w stolicy regionu Rzeszowie, a głównymi ośrodkami Doliny Lotniczej obok Rzeszowa są największe przemysłowe miasta województwa: Mielec, Krosno, Dębica, Stalowa Wola oraz Sędziszów Małopolski oraz miasta spoza regionu Bielsko-Biała i Świdnik. W większości z tych miast funkcjonują porty lotnicze Rzeszów: RZE, Świdnik LUZ oraz czynne cywilne lotniska sportowe: Lotnisko Krosnolotnisko MielecLotnisko Stalowa Wola-Turbia.

Specjalne strefy ekonomiczne:

Parki przemysłowe i technologiczne:

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Rzeszowie