Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

siedziba Wydziału mieści się przy ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut,

budynek C, II piętro, pokoje nr 50, 51

tel: 17 225 69 80,

e-mail: oswiata@powiatlancut.pl


Naczelnik Wydziału Tadeusz Pasieczny

(pokój nr 50, tel: 17 225 69 88).

Pozostałe stanowiska:

- stanowisko ds. ekonomiczno - administracyjnych,
- stanowisko ds. prawno - administracyjnych.

 

Wydział realizuje następujące zadania:

 
1) z zakresu nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi, dla których Powiat Łańcucki jest organem prowadzącym

- Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek oświatowych wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych,

- Przeprowadzanie postępowania w celu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

- Prowadzenie sprawozdawczości oświatowej w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

- Analizowanie i zatwierdzanie  arkuszy organizacyjnych szkół oraz aneksów ,

- Przygotowywanie zasad rekrutacji do szkół na kolejny rok szkolny,

- Przygotowywanie uchwały dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz dopłaty do czesnego studiującym nauczycielom,

- Przygotowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli,

- Przygotowywanie uchwał dotyczących wysokości dodatków (funkcyjnego, motywacyjnego) dla nauczycieli,

- Bieżąca analiza finansowa potrzeb szkół,

- Sporządzanie wniosków o środki z 1% rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie szkół, remonty, likwidacje awarii,

- Wprowadzanie zmian w sieci szkół, likwidacja i przekształcanie szkół, wydawanie zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia i zawodów, zmiana nazw i numeracji szkół,

- Analiza statutów szkół i placówek oświatowych,

-Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

2) z zakresu koordynacji spraw dotyczących służby zdrowia.

3) z zakresu spraw społecznych.

- wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok z zagranicy,

-  wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek, publicznych   

- wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,

-  wydawanie skierowań do prowadzenia zajęć rewalidacyjno  wychowawczych,

-  kierowanie na wniosek sądu do placówek o charakterze wychowawczym.

4) z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami,

- Przygotowywanie opinii w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszeń w Krajowym rejestrze Sądowym stowarzyszeń po przekazaniu sprawy przez Sąd Rejestrowy,

- Ewidencji stowarzyszeń  działających na terenie powiatu łańcuckiego w tym stowarzyszeń kultury fizycznej,

- Rozpatrywanie wniosków  i  wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

- Rozpatrywanie wniosków i wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- Rozpatrywanie wniosków i wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

- Podejmowanie czynności określonych prawem związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami,