Biuro ds. Kontrol, Audytu i Ochrony Danych

Biuro ds. Kontroli, Audytu I Ochrona Danych

ul. Mickiewicza 8, 37-100 Łańcut

tel. 17 225 01 55

kontrola@powiatlancut.pl

Audytor Wewnętrzny - mgr Sławomir Rejman

Koordynator Biura

s.rejman@powiatlancut.pl

 

1. Biuro wykonuje zadania mające charakter kontrolny dla Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

2. W skład Biura wchodzą działające niezależnie od siebie stanowiska:

1) Inspektor ds. Kontroli;

2) Audytor Wewnętrzny;

3) Inspektor Ochrony Danych

4) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej

 1. Każde ze stanowisk wchodzących w skład biura podlega bezpośrednio staroście.
 2. Pracę Biura koordynuje Audytor Wewnętrzny.
 3. Do podstawowych zadań Biura należy:

w zakresie kontroli wewnętrznej, wykonywanych przez Inspektora ds. Kontroli:

 1. dokonywanie w imieniu Starosty bieżącej kontroli finansowej na poziomie jednostki;
 2. współdziałanie z naczelnikami wydziałów w zakresie ustalania rocznych planów kontroli oraz prowadzenia bieżącej kontroli finansowej;
 3. dokonywanie w imieniu Starosty kontroli finansowej na poziomie podległych powiatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z ustalonym planem kontroli;
 4. współpraca z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalenia procedur kontroli wydatków, zasad ich oceny, celowości wydatków, sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny celowości wydatków;
 5. przygotowywanie oraz aktualizacja projektów aktów normatywnych wewnętrznych, w tym projektów uchwał i zarządzeń dotyczących kontroli finansowej;

w zakresie audytu wewnętrznego, wykonywanych przez Audytora Wewnętrznego:

 1. sporządzanie planu audytu na rok następny, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach;
 2. prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
 3. prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych poza rocznym planem audytu wewnętrznego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów;
 4. przekazywanie Staroście oraz kierownikowi powiatowej jednostki organizacyjnej sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;
 5. prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie Starosty oraz kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;
 6. wykonywanie czynności doradczych, na podstawie odrębnych przepisów;
 7. przedkładanie Staroście rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach;
 8. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami.

w zakresie ochrony danych, wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych:

14) informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach podmiotu przetwarzającego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych;

15) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość;

16) szkolenie i doradzanie administratorowi oraz pracownikom przetwarzającym dane osobowe;

17) przeprowadzanie systematycznych audytów w jednostce, w której został wyznaczony;

18) udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, organizacyjnych;

19) identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz jego ocenę pozwalającą zminimalizować to ryzyko;

20) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania;

21) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

22) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych."

w zakresie stanowiska do spraw Kontroli Zarządczej

23) współpraca organizowanie systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym oraz sprawowanie nadzoru nad jego wdrażaniem i skutecznością działania;

24) przeprowadzanie analiz i ocen funkcjonujących regulacji wewnętrznych w Starostwie Powiatowym zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi standardami i innymi uregulowaniami odpowiadającymi celom kontroli zarządczej;

25) analizowanie informacji zarządczych o występujących zagrożeniach w osiąganiu celów pochodzących z różnych źródeł, w tym zaleceń i wniosków pokontrolnych oraz inicjowanie działań zaradczych lub naprawczych;

26) opracowywanie i aktualizowanie procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;

27) koordynacja, wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym;

28) koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;

29) koordynacja procesu wyznaczania celów, mierników oraz sprawozdawczości z realizacji celów Starostwa Powiatowego;

30) przygotowywanie sprawozdań dotyczących kontroli zarządczej;

31) organizowanie szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w zakresie kontroli zarządczej oraz udzielanie bieżącego instruktażu z zagadnień objętych zakresem działania;

32) współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym;

33) współdziałanie z kierownictwem Starostwa Powiatowego w zakresie realizacji celów i zadań;

34) wykonywanie innych zadań z ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów szczególnych z zakresu kontroli zarządczej.