Organizacje pozarządowe

 

Wykazy Stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Wykaz stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

Wykaz Klubów Sportowych - Stowarzyszeń Kultury Fizycznej wpisanych do ewidencji przez Sąd (KRS)

Wykaz Klubów Sportowych - Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (wpisanych do ewidencji przez Starostę Łańcuckiego)

Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych

Wykaz Fundacji działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

 

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 22 sierpnia  2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: " Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2020" 

 

Komunikaty  dla organizacji pozarządowych dotyczące realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U.z 2018,  6 poz.723 z późn. zm. )  

Organizacje obowiązane to realizowania zapisów ustawy to Fundacje lub stowarzyszenia

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informacja

Starostwo Powiatowe w Łańcucie, w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zwraca się do stowarzyszeń oraz fundacji, działających na terenie Powiatu Łańcuckiego o zapoznanie się z przepisami ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22) instytucjami obowiązanymi są fundacje oraz stowarzyszenia w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 cytowanej ustawy, fundacja lub stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną i w takim zakresie powinna realizować obowiązki wynikająca z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 Zobowiązuje się Stowarzyszenia i Fundacje będące instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów ww. ustawy, do zgłoszenia tego faktu Staroście Powiatu Łańcuckiego, jako organowi nadzoru.

1) Komunikat dotyczący przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej​;

2) Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3) Komunikat dla fundacji 

 

 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Uchwała Nr 400/2018 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2018r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: " Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2019".

Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2019.

 

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018

KONKURSY

Ogłoszenie - roztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2019 r

Ogłoszenie otawrtego konkursyu ofert  - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2019 r.

1. uchwała - do pobrania

2. ogłoszenie konkursowe - do pobrania

sprostowanie do punktacji karty oceny merytorycznej - do pobrania

3) załącznik nr 1 - do pobrania

4) załącznik nr 2 - do pobrania

5) załącznik nr 3 - do pobrania

6) załacznik nr 4 - do pobrania

7) załącznik nr 5 - do pobrania

8) załącznik nr 6 - do pobrania

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składane w ramach otartego konkursu ofert.

skład komisji konkursowej opiniującej oferty na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania -  informacja o wybraniu oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.)

 

 

Pozostałe informacje dotyczące organizacji pozarządowych

Zmiany w przepisach dla stowarzyszeń

Od 20 maja 2016 r. nowelizacja Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe uregulowania prawne dotyczące m.in. zakładania stowarzyszeń i ich działalności oraz normuje wiele spraw związanych ze stowarzyszeniami zwykłymi, które nabędą tzw. ułomną osobowość prawną - informator do pobrania.

Procedury dotyczące ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

FaniMani.pl - dodatkowy sposób pozyskiwania darowizn

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych