Organizacje pozarządowe

 

Wykazy Stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Wykaz stowarzyszeń zwykłych działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

Wykaz Klubów Sportowych - Stowarzyszeń Kultury Fizycznej wpisanych do ewidencji przez Sąd (KRS)

Wykaz Klubów Sportowych - Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej (wpisanych do ewidencji przez Starostę Łańcuckiego)

Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych

Wykaz Fundacji działających na terenie Powiatu Łańcuckiego

 

Komunikaty  dla organizacji pozarządowych dotyczące realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U.z 2018,  6 poz.723 z późn. zm. )  

Organizacje obowiązane to realizowania zapisów ustawy to Fundacje lub stowarzyszenia

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informacja

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dalej: Generalnym Inspektorem, stosownie do zapisów art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), dalej ustawa, opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.
W związku w powyższym przedstawiam Państwu informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Obszary ryzyka
działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

1) Komunikat dotyczący przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej​;

2) Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3) Komunikat dla fundacji 

 

 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego

Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 22 sierpnia  2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu: " Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2020" 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2020".

Roczny program współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2019.

 

Uchwała Nr X/66/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018

KONKURSY

2020

Ogłoszenie - roztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 roku

Ogłoszenie otawrtego konkursu ofert  - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2020 r.

 

2019

Ogłoszenie - roztrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2019 r

Ogłoszenie otawrtego konkursu ofert  - Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresieprowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łańcuckiego w 2019 r.

1. uchwała - do pobrania

2. ogłoszenie konkursowe - do pobrania

sprostowanie do punktacji karty oceny merytorycznej - do pobrania

3) załącznik nr 1 - do pobrania

4) załącznik nr 2 - do pobrania

5) załącznik nr 3 - do pobrania

6) załacznik nr 4 - do pobrania

7) załącznik nr 5 - do pobrania

8) załącznik nr 6 - do pobrania

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składane w ramach otartego konkursu ofert.

skład komisji konkursowej opiniującej oferty na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Do pobrania -  informacja o wybraniu oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.)

Tryb małych zleceń

Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Łańcuckiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział drużyny PTG Sokół Łańcut w rozgrywkach I Ligi Koszykówki Mężczyzn”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

Uchwała Zarządu Powiatu Łańcuckiego oraz Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 

Pozostałe informacje dotyczące organizacji pozarządowych

Zmiany w przepisach dla stowarzyszeń

Od 20 maja 2016 r. nowelizacja Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach wprowadza nowe uregulowania prawne dotyczące m.in. zakładania stowarzyszeń i ich działalności oraz normuje wiele spraw związanych ze stowarzyszeniami zwykłymi, które nabędą tzw. ułomną osobowość prawną - informator do pobrania.

Procedury dotyczące ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

FaniMani.pl - dodatkowy sposób pozyskiwania darowizn

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych