Informacje o opłacie skarbowej

Od dnia 1 stycznia 2007 r. opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. W przypadku czynności urzędowych dokonanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Łańcucie wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Łańcucie, oznaczając jednocześnie kwotę, adres wpłacającego oraz tytuł wpłaty (np. opłata skarbowa za wydanie decyzji).

UWAGA - ZMIANA NUMERU RACHUNKU

W związku ze zmianą banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Urzędu Miasta Łańcuta - od 1 stycznia 2020 r. - zmieniają się numery rachunków bankowych, w tym numer rachunku dochodów na który wpłacana jest opłata skarbowa.
aktualny nr rachunku  62 1020 4391 0000 6802 0195 3868
 

 

Przedmiot opłaty skarbowej

- dokonanie  czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej
- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje  zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Czynności i dokumenty związane z opłatą skarbową

Sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania, przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego
zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo
rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso