Informacje dla organizacji pozarządowych

20-10-2023

Komunikaty  dla organizacji pozarządowych dotyczące realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U.z 2018,  6 poz.723 z późn. zm. )  

Wzór oświadczenia oraz kwestionariusz sprawdzający stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - plik do pobrania

Informacja z dnia 15.11.2022 r. Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotycząca obszarów i sektórów szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (załącznik do pobrania)

Ministerstwo Finansów – Departament Informacji Finansowej przypomina o wynikającym z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1115 ze zm.) obowiązku stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnianiu wartości majątkowych.

Instytuacje obowiązane do realizowania postanowień ustawy to fundacje lub stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informacja

Generalny Inspektor Informacji Finansowej dalej: Generalnym Inspektorem, stosownie do zapisów art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), dalej ustawa, opracowuje i udostępnia, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku, informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, Generalny Inspektor może przekazywać podmiotom których mowa w art. 130 ust. 2 ustawy wskazówki dotyczące kontroli przestrzegania przepisów ustawy.

W związku w powyższym przedstawiam Państwu informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Zmiany w przepisach dla stowarzyszeń