Dzienniki urzędowe

Strona zawiera adresy dzienników urzędowych, na których dostępne są w wersji eletronicznej akty normatywne powszechnie obowiązujące. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) od 1 stycznia 2012 r. dzienniki urzędowe ogłaszane są wyłącznie w formie lektronicznej.

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO