Informacja dla osób niesłyszących

W sprawach urzędowych w kompetencji Starosty do obsługi osób niesłyszących prosimy o kontakt z pracownikami:

Elżbieta Guzy – Kancelaria Ogólna
 (
).

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 w Urzędzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.
Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.
Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

2. Z  pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. 
Wojewoda prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze danego województwa. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w formie uzgodnionej w Urzędzie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Świadczenie może być również realizowane przez pracownika Urzędu posługującego się PJM lub SJM z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia bieżącego kontaktu z osobami uprawnionymi 2 pracowników Starostwa Powiatowego ukończyło kurs języka migowego, są to pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem w Kancelarii Ogólnej i w Wydziale Komunikacji.
Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień. 

3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się. 
Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:
-  korzystanie z poczty elektronicznej:


-przesyłanie faksów (17) 225 69 70