Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

01-01-2019

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego spełnia rolę:

 • miejsca pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania informacji z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • punktu wymiany informacji w zakresie zarządzania kryzysowego dla gmin powiatu i powiatów sąsiadujących,
 • ośrodka pracy dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • koordynatora pomocy humanitarnej,
 • ośrodka koordynacyjno - operacyjnego dla Starosty odpowiedzialnego za podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia oraz  w sytuacjach klęski żywiołowej,
 • punktu kontaktowego dla współpracy między instytucjami, służbami, powiatowymi jednostkami,
 • ośrodka pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź sytuacjach noszących znamiona kryzysu.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia:

 • monitorowanie i analizowanie zagrożeń na terenie powiatu,
 • przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń,
 • możliwość wymiany informacji,
 • doskonalenie procedur reagowania kryzysowego,
 • możliwość wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu,


Do podstawowych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 • prowadzenie dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu, współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska, opracowywanie wstępnej analizy zagrożeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w przygotowaniu kompleksowej analizy zagrożeń,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz sąsiednich administracji samorządowych,
 • nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • tworzenie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.