Akcja Kurierska

Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania (wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych) do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Celem akcji kurierskiej jest:

  • doręczanie pakietów kart powołania, albo przekazanie dokumentu zawiadomienia zawierającego hasło o uruchomieniu akcji kurierskiej do miasta, gmin;
  • bezpośrednie doręczenie kart powołania żołnierzom rezerwy zamieszkałym na obszarze danego miasta oraz gminy;
  • doręczenie wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych adresatom, którym burmistrz, wójtowie wydali decyzje administracyjne o nałożeniu obowiązku świadczeń na rzecz obrony;
  • dostarczenie do miasta, gmin pakietów z obwieszczeniami Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji,  a w czasie wojny pakietów z obwieszczeniami właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień wzywające osoby do stawienia się w celu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej.

Zasady uruchamiania akcji kurierskiej

Decyzję nakazującą uruchomienie akcji kurierskiej podejmuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowy Komendant Uzupełnień przekazują hasło w formie zakodowanej informacji, środkami łączności przewodowej lub radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadomienia, przekazanego bezpośrednio przez kuriera organom biorącym udział w akcji kurierskiej.

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie powiatu łańcuckiego odpowiedzialny jest Starosta, który realizuje to zadanie przy pomocy zespołu akcji kurierskiej, w skład którego wchodzą kierujący akcją, kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy. Kierującym akcją kurierską jest Starosta lub upoważniona przez niego osoba wskazana w dokumentacji akcji kurierskiej.

Podstawy prawne organizacji akcji kurierskiej:

  • art. 60 i 62 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430);
  • rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej  oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3 t.j.) zwane dalej „rozporządzeniem”;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z póz. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z póz. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r., poz. 1433 j. t.);
  • zarządzenie nr 49/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa podkarpackiego.