Akcja Kurierska

Akcja kurierska jest to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny).

Celem akcji kurierskiej jest sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji do konkretnego adresata (żołnierza).

Do dokumentów powołania należy zaliczyć:
  1. karty powołania dla żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
  2. karty powołania dla żołnierzy rezerwy jednostek wojskowych biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków;
  3. karty powołania do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
  4. wezwania do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju.

Karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny doręczają, za potwierdzeniem odbioru, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) oraz starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu), na terenie objętym ich właściwością.

Za organizację, planowanie i przebieg akcji kurierskiej na terenie powiatu łańcuckiego odpowiedzialny jest Starosta, który realizuje to zadanie przy pomocy zespołu akcji kurierskiej, w skład którego wchodzą kierujący akcją, kurierzy łącznicy, kurierzy wykonawcy oraz kurierzy. Kierującym akcją kurierską jest Starosta lub upoważniona przez niego osoba wskazana w dokumentacji akcji kurierskiej.

Podstawy prawne organizacji akcji kurierskiej:

  • Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022, poz. 2305);
  • rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej  oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 3);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z póz. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 ze zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081 ze zm.);
  • zarządzenie nr 49/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa podkarpackiego.

Stały Dyżur

Stały Dyżur – to wewnętrzna struktura organizacyjna zapewniająca uprawnionym organom ciągłość przekazywania decyzji do uruchamiania zadań obronnych ujętych w planie operacyjnym oraz informacji o stanie ich realizacji.

Uruchamiany jest w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

Istotą stałego dyżuru jest stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych Funkcjonowania Województwa, Powiatów i Gmin, a także wsparcia działań związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem sił zbrojnych i likwidacją skutków sytuacji nadzwyczajnych. (Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa).

Stały dyżur organizowany jest w oparciu o strukturę centrum zarządzania kryzysowego i jest rozumiany, jako całodobowo pełniona służba. Przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchomionych podczas podwyższenia gotowości obronnej.