Stopnie Alarmowe CRP

27-10-2017

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (DZ. U. z 2016 r. poz. 904 z późn. zm.) określa możliwość wprowadzenia, w przypadku zagrożenia terrorystycznego lub wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym jednego z czterech stopni alarmowych. Również, w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, określa możliwość wprowadzenia jednego z czterech stopni alarmowych w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej - (CRP).

Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia lub odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.