Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L.119.1) zwanej RODO informuję, iż:

1)           Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą na ul. Piłsudskiego 72, 37-100 Łańcut,

2)           Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail piotr.wladyka@powiatlancut.pl ,

3)           Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa przetwarzania:

Dane w postaci wizerunku są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku).

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. 

4)           Odbiorcą danych w razie konieczności mogą być uprawnione organy np. Policja, Sądy w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

Dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom, które zgodnie z przepisami nie są uznawane za odbiorców danych tj. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5)           Dane osobowe przechowywane będą w okresie do 30 dni czasu od dnia nagrania

Jeżeli nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO dowie się, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wówczas termin przechowywania danych może zostać wydłużony.

6)           Na postawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO osobom przysługuje:

- prawo dostępu do nagrań (w uzasadnionych przypadkach)

- prawo do anonimizacji danych

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących

- prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)           Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich, tj. państw innych niż państwa członkowskie UE.

8)           Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi.