Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB  W PODESZŁYM WIEKU

ORAZ DLA OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH  FIZYCZNIE

W ŁAŃCUCIE UL. PIŁSUDSKIEGO 72

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób  Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie zwanym dalej „Domem” określa  nazwę, siedzibę, typ domu, organizację i zasady kierowania jego pracą, zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy DPS.

 

§ 2

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla  Osób Niepełnosprawnych  Fizycznie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 72 działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymido tej ustawy,
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ;
 3. Zarządzenia Nr 71/93 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie

            utworzenia Domu,

 1. Innych przepisów normujących działalność domów pomocy społecznej.

 

 

§ 3

 

1. Dom jest jednostką budżetową.

2. Dom ma charakter ponadgminny i przeznaczony jest dla 83 osób obojga płci:

    -       dla osób w podeszłym wieku                                    -  73  osób

    -       dla osób niepełnosprawnych fizycznie                -   10 osób

3. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji  wydanych

   z upoważnienia Starosty Łańcuckiego  przez Dyrektora Powiatowego Centrum

   Pomocy Rodzinie w Łańcucie lub przez Starostę Łańcuckiego.

 

 

 

 

 

 

  Rozdział II

 

Cele i zadania Domu

 

 

§ 4

 

1. Celem działania Domu  jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego

     i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności

     i podtrzymywania samodzielności.

 

2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,

     edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu,

     a w szczególności:

            1) miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych,

            2) wyżywienie,

            3) utrzymanie czystości,

            4) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych  

               spraw osobistych,

            5) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

            6) udział w terapii zajęciowej

            7) realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych,

            8) możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,

            9)  nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem.

 

3. Zakres i poziom usług powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości

    mieszkańców Domu.

 

4. Wydatki związane z pobytem mieszkańców, zaspakajanie ich indywidualnych potrzeb

    bytowych i społecznych zabezpiecza Dom.

 

5. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie  z przysługujących  na podstawie odrębnych

    przepisów świadczeń zdrowotnych.

 

6. Z budżetu Domu mogą być finansowane - w miarę posiadanych środków - niezbędne usługi pielęgnacyjne i lekarskie (specjalistyczne).

 

 

§ 5

 

1. Praca opiekuńczo-terapeutyczna opiera się na indywidualnych plan wsparcia

    sporządzanych w zależności od zainteresowania mieszkańców.

 

2. Praca rehabilitacyjna opiera się na indywidualnych programach sporządzanych przez

    lekarza specjalistę. Programy te  powinny być realizowane indywidualnie lub w małych

    grupach.

 

3. Praca rehabilitacyjna powinna być dokumentowana.

 

 

 

Rozdział III

 

Organizacja  wewnętrzna DPS

 

 

                                                                      § 6

 

 1. Pracą Domu Pomocy Społecznej kieruje dyrektor przy pomocy kierowników Działów.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go główny księgowy lub upoważniony

przez niego kierownikDziału.

 

           § 7

 

1. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za realizację zadań statutowych i całokształt

   działalności Domu Pomocy Społecznej.

 

2. Do zakresu działania Dyrektora Domu należy w szczególności:

              1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

              2) nadzór nad majątkiem Domu,

              3) reprezentowanie Domu na zewnątrz,

              4) przedkładanie  Zarządowi Powiatu Łańcuckiego planów finansowych

               oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

              5) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

              6) nadzór nad zespołem pracowniczym,

              7) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

              8) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

              9) współpraca ze związkami zawodowymi,

           10) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

           11) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych,

           12) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców.

 

       § 8

 

1. Organizację wewnętrzną Domu  Pomocy Społecznej określa schemat organizacyjny

    będący załącznikiem do niniejszego regulaminu.

2. W strukturze organizacyjnej DPS wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:

            1) Dział opiekuńczo - terapeutyczny,

            2) Dział  medyczno - rehabilitacyjny,

            3) Dział ekonomiczno - finansowy,

          4) Stanowisko samodzielne - starszy referent ds. kadr i administracji,

            5) Stanowisko samodzielne - pracownik socjalny.

3.W Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, w skład

   którego wchodzą pracownicy zatrudnieni w DPS.W skład tego zespołu mogą  też wchodzić: wolontariusze, stażyści, praktykanci.

 

§ 9

 

1. Kierownicy Działów  są  odpowiedzialni przed dyrektorem lub pełniącym obowiązki

    jego zastępcą za należytą organizację pracy działu i sprawne wykonywanie zadań  objętych

    zakresem działania  kierowanej komórki a w szczególności za:

 1. pełne i efektywne wykorzystywanie czasu pracy, egzekwowanie jej jakościi dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,

            2)  terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie

                  z przepisami prawa a także dyspozycjami dyrektora,

             3) zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych                                 i instruktażu w wykonywaniu zadań.

 

2. Realizując zadania i obowiązki kierownik Działu:

            1) organizuje prace w swojej komórce organizacyjnej, określa zadania dla  

                pracowników oraz kontroluje i rozlicza ich z realizacji,

            2) przydziela pracownikom podległego Działu indywidualne zakresy czynności,                 określające zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności,

            3) wnioskuje o usunięcie ewentualnych  nieprawidłowości w pracy kierowanej 

                komórki,

            4) bieżąco informuje dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce.

 

 

§ 10

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY

 

Działem  kieruje kierownik. W skład tego Działu wchodzą: pracownik socjalny, opiekunki,

instruktor terapii zajęciowej,  psycholog, kierowca, konserwator.

 

§ 11

 

DZIAŁ MEDYCZNO-REHABILITACYJNY

 

Działem kieruje kierownik. W skład tego Działu wchodzą: pielęgniarki, technicy fizjoterapii pokojowe, magazynier.

 

§ 12

 

DZIAŁ  EKONOMICZNO- FINANSOWY

 

Pracą Działu  kieruje główny księgowy  pełniący  funkcję jego kierownika.

W ramach Działu  tworzy się następujące stanowiska pracy:

 1.  
 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS.

 

 

§ 13

 

Do zakresu działania Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego  należy:

 1) sprawowanie ciągłej opieki nad  mieszkańcami a w szczególności:

            a) otaczanie szczególną opieką  osób w początkowym okresie pobytu w DPS,

            b) towarzyszenie mieszkańcom w czasie wyjazdów poza miejsce stałego

                zamieszkania,

            c) organizowanie zajęć ruchowych,

            d) wypełnianie  czasu wolnego mieszkańcom poprzez terapie zajęciową,

            e) karmienie chorych mieszkańców,

            f) pełna obsługa mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem stanów leżących

                oraz ciężko chorych,

            g) utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń jak również                higieny osobistej mieszkańców,

            h) organizowanie wyjść i wyjazdów mieszkańców do placówek związanych                                               z szerzeniem kultury,

            i) przygotowywanie imprez związanych  ze świętami, rocznicami itp,

            j) towarzyszenie i czynne uczestnictwo w terapii zajęciowej mieszkańców,

            k) prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć,

            l) prowadzenie ewidencji związanej z przyjęciem i pobytem mieszkańca w DPS,

            m) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem, adaptacją,   

                 zamieszkaniem nowo przyjętych osób w DPS,

            n) utrzymanie kontaktu z rodziną,

            o) naliczanie i dbanie o terminowość odpłatności za pobyt,

            p) utrzymywanie ścisłej współpracy  z ZUS, KRUS, OPS  i Dziełem Ekonomiczno-

                 Finansowym,

            r) załatwianie spraw socjalno-bytowych  mieszkańców DPS,

            s) prowadzenie dokumentacji  osobowej oraz indywidualnych planów wsparcia               

                 mieszkańców,

            t) prowadzenie okresowej sprawozdawczości z ruchu mieszkańców,

            u) utrzymywanie stałego kontaktu:

                        - z właściwą parafią,

                        - placówkami  kulturalno-oświatowymi,

                        - placówkami pozarządowymi odnośnie koordynacji działań pomocy  

                           społecznej.

           w) czuwanie nad utrzymaniem optymalnego poziomu zatrudnienia w Zespole    Opiekuńczo-Terapeutycznym.  

 2)  zlecanie wyjazdów z mieszkańcami:

     a)  na umówione wizyty lekarskie i konsultacje,

     b)  w celu załatwiania spraw w urzędach i instytucjach,

     c)  w sprawach osobistych,

     d)  inne wyjazdy związane z działalnością DPS,

3)  zlecanie prac konserwatorskich, drobnych napraw, zaopatrzenia oraz prowadzenie prac    porządkowych na terenie posesji DPS.

 

 

§ 14

 

Do zakresu działania Działu Medyczno-Rehabilitacyjnego należy w szczególności:

 1. utrzymywanie czystości w budynkach DPS,
 2. dbanie o właściwy stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń DPS,
 3. zgłaszanie awarii i usterek,
 4. wydawanie, odbiór oraz ewidencjonowanie asortymentu wydawanego do prania.
 5. w zakresie sprawowania przez lekarzy właściwej opieki medycznej:

              a) badanie nowo przyjętych mieszkańców do DPS celem postawienia diagnoz,

                 ustalenia leczenia oraz rodzaju diety,

              b) dokonywanie wizyt u osób leżących (wg potrzeb),

              c) wydawanie skierowań na badania ogólne, kierowanie na konsultacje  

                  specjalistyczne,

              d) wystawianie skierowań mieszkańcom wymagającym leczenia szpitalnego;

              e) udzielanie informacji o stanie zdrowia mieszkańca  jego najbliższej rodzinie,

              f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańca,

 

     6) w zakresie sprawowania ciągłej opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcami:

             a) czuwanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom,

             b) życzliwy, taktowny i pełen wyrozumiałości stosunek do mieszkańców i ich

                 problemów,

             c) karmienie chorych i ich pielęgnowanie,

             d) pobieranie materiałów do analiz, rozdział i podawanie leków zgodnie z zaleceniem

                lekarza,

             e) szczególne zwracanie uwagi na osoby ciężko chore, i pobudzono psychoruchowo,

             f) sporządzanie dokładnych raportów z poczynionych obserwacji o stanie fizycznym,

                psychicznym oraz o stanie nietrzeźwości mieszkańca,

             g) współpraca z dietetyczką i lekarzem  w zakresie stosowania diet,

             h) bezzwłoczne powiadomienie dyrektora DPS, lekarza oraz kierownika działu o:

                        -  ważnych zaobserwowanych  zmianach w zachowaniu i stanie zdrowia

                           podopiecznych,

                        -  popełnieniu pomyłki przy podawaniu leku lub wykonywaniu zabiegu,

                        -  śmierci mieszkańca lub ciężkiego wypadku,

                        -  podejrzeniu o chorobę zakaźną,

                        -  podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa.

 

     7)  w zakresie  prowadzenia zabiegów  fizjoterapeutycznych:

             a) rehabilitacja mieszkańców poprzez wykonywanie zabiegów zleconych przez

                 lekarza,

            b) prowadzenie indywidualnych ćwiczeń fizjoterapeutycznych jak również ich

                wykonywanie,

            c) utrzymywanie i wzmacnianie siły mięsni, zachowanie pełnego zakresu ruchu

                i pełnej sprawności fizycznej,

            d) prowadzenie dokumentacji zleceń lekarskich oraz wykonywanych zabiegów.

 

    8) w zakresie działania magazynu:

            a) prowadzenie magazynu środków czystości, środków ochrony osobistej, pozostałego  sprzętu – wyposażenia, oraz związanej z nim pełnej dokumentacji,

         b) utrzymanie zapasów magazynowych w stanie zapewniającym ciągłość działalności DPS, dokonywanie zakupów uzupełniających,

         c)  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz czuwanie nad            

               należytym ich zabezpieczeniem i utrzymaniem,

         d) prowadzenie księgi inwentarzowej,

           e)  Prowadzenie wykazu stanu faktycznego żywionych mieszkańców

           f) codzienne wysyłanie raportów dot. aktualnej liczby żywionych mieszkańców.

g) sporządzanie raportów osobodni za dany miesiąc i sprawdzanie zgodności z fakturą     za dany miesiąc. 

 

 

§ 15

 

 

Do zakresu działania Działu  Ekonomiczno-Finansowej należy obsługa  finansowo-księgowa

działalności DPS a w szczególności:

 

            1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi  przepisami i zasadami,

            2)  opracowanie planu jednostki na dany rok w zakresie wydatków i dochodów,

               opracowanie zakładowego planu kont,

            3) organizowanie właściwego obiegu  dokumentów finansowych,

            4) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

            5) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

            6) zapewnianie terminowego ściągania  należności,

            7) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu,

            8) dokonywanie oceny prawidłowości, zgodności oraz terminowości składanych

               sprawozdań statystycznych,

            9) sporządzanie miesięcznych list płac, przestrzeganie terminów wypłaty poborów,

            10) wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników DPS,

            11) prowadzenie ewidencji podatkowej pracowników zgodnie z wymogami                          przewidzianymi w odrębnych przepisach,

            12) prowadzenie ewidencji analitycznej i uzgadnianie z ewidencja syntetyczną,

            13) sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,

            14) prowadzenie analityki pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS,

            15) prowadzenie kasy DPS w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  prawnymi,

            16) prowadzenie raportów kasowych,

            17) regulowanie należności za faktury.

 

§ 16

 

Do zakresu działania starszego referenta ds. kadr i administracji,  należy obsługa kadrowa

i  administracyjno-gospodarcza  DPS a w szczególności:

          1) administrowanie oraz nadzór nad właściwym użytkowaniem nieruchomości                      należących do DPS,

            2) prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nieruchomości DPS,

            3) zabezpieczenie mienia DPS  przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,

            4) wydatkowanie środków publicznych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r

                Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.)

                   5) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych i nadzór nad ich dokumentacją,

6)sprawdzanie pod względem merytorycznym i potwierdzanie zgodności          wystawianych rachunków za energię, wodę, telefony, wywóz śmieci itp., z zawartymi   umowami,

           7) analizowanie stanu bhp i p.poż w budynkach DPS,

             8) współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację szkoleń pracowników   w zakresie bhp i ochrony p.poż

           9) kontrolowanie i analizowanie stanu zabezpieczenia majątku przed pożarem

               i skutkami awarii.

          10) wykonywanie zaleceń jednostek specjalistycznych kontrolujących w zakładzie stan

               bhp i p.poż.    

          11)terminowe zlecanie przeglądów instalacji  elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej,  gazowej,

        12) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych,

        13) załatwianie wszelkich formalności związanych z zawieraniem, zmianą

             oraz rozwiązaniem stosunku pracy,

        14) prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników, wystawianie świadectw,

             zaświadczeń dot. zatrudnienia w DPS,

        15) prowadzenie list obecności , kart urlopowych, ewidencji  zwolnień wyjść i wyjazdów

             służbowych,

        16) przekazywanie do księgowości terminów wypłat nagród jubileuszowych i dodatków   

             za wysługę lat,

       17) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących spraw kadrowych,

       18) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników  na emeryturę lub rentę

             z tytułu niezdolności do pracy,

       19) prowadzenie spraw socjalno -bytowych pracowników DPS,

       20) załatwianie spraw bieżących z ZUS,

       21) ścisła współpraca z kierownikami działów.

 

§ 17

 

Pracownik socjalny należy do Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego, realizuje zadania określone w Dziele Opiekuńczo – Terapeutycznym. 

 

 

Rozdział V

 

Nadzór, kontrola i odpowiedzialność pracowników DPS.

 

§ 18

 

1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:

            1) główny księgowy,

            2) kierownicy Działów,

          3) starszy referent,

            4) pracownik prowadzący kasę, depozyt,

            5) pracownik prowadzący magazyn, zaopatrzeniowiec.

 

2.Główny księgowy, kierownicy  komórek organizacyjnych  ponoszą  odpowiedzialność za:

            1) zabezpieczenie  mienia DPS,

            2) całokształt działalności powierzony ich komórkom organizacyjnym,

            3) nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów objętych działalnością

               komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy,

            4) wykonywanie zadań określonych ramowym zakresem obowiązków.

 

3. Pracownik prowadzący kasę, depozyt oraz zaopatrzeniowiec ponoszą odpowiedzialność za

    całość przyjętych przez niego wartości. Ponadto odpowiedzialni są za właściwe   

    przechowywanie i rozliczanie pobranej gotówki, zaliczki itp.

 

4. Pracownik prowadzący magazyny ponosi materialną odpowiedzialność za ilość i jakość

    powierzonych składników majątkowych, a także za należyte ich zabezpieczenie przed

    zniszczeniem lub kradzieżą.

 

5. Pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania do jednostek nadrzędnych

    i sprawozdania statystyczne do GUS są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść,

    rzetelność i terminowość.

 

§ 19

 

1. W sprawach skarg i wniosków  przyjmuje Dyrektor Domu zgodnie z informacją

     umieszczoną  na wywieszce  w miejscu ogólnie dostępnym pracownikom.

 

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski udziela Dyrektor  przy udziale pracownika d/s osobowych.

 

§ 20

 

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.