Regulamin organizacyjny

                                                                              

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB  W PODESZŁYM WIEKU

ORAZ DLA OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH  FIZYCZNIE

W ŁAŃCUCIE UL. PIŁSUDSKIEGO 72

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób  Niepełnosprawnych Fizycznie w Łańcucie zwanego dalej DPS  określa  nazwę, siedzibę, typ domu, organizację i zasady kierowania jego pracą, zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz tryb pracy DPS.

 

 

§ 2

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla  Osób Niepełnosprawnych  Fizycznie w Łańcucie ul.Piłsudskiego 72, zwany dalej Domem działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163

    z póź. zmn.)  wraz z aktami wykonawczymi  do tej ustawy,

2) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013,poz 595,

    z póź. zmn.),

3) Zarządzenia Nr 71/93 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie

    utworzenia Domu,

4) Innych przepisów normujących działalność domów pomocy społecznej.

 

 

§ 3

 

1. Dom jest jednostką budżetową.

2. Dom ma charakter ponadgminny i przeznaczony jest dla 83 osób obojga płci:

    -       dla osób w podeszłym wieku                                    -  73  osób

    -       dla osób niepełnosprawnych fizycznie                   -   10 osób

3. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji  wydanych

   z upoważnienia Starosty Łańcuckiego  przez Dyrektora Powiatowego Centrum

   Pomocy Rodzinie w Łańcucie lub przez Starostę Łańcuckiego.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Domu

 

 

§ 4

 

1. Celem działania Domu  jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego

     i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności

     i podtrzymywania samodzielności.

 

2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe,

     edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu,

     a w szczególności:

            1) miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych,

            2) wyżywienie,

            3) utrzymanie czystości,

            4) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych   

               spraw osobistych,

            5) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

            6) udział w terapii zajęciowej

            7) realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych,

            8) możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,

            9)  nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem.

 

3. Zakres i poziom usług powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości

    mieszkańców Domu.

 

4. Wydatki związane z pobytem mieszkańców, zaspakajanie ich indywidualnych potrzeb

    bytowych i społecznych zabezpiecza Dom.

 

5. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie  z przysługujących  na podstawie odrębnych

    przepisów świadczeń zdrowotnych.

 

6. Z budżetu Domu mogą być finansowane - w miarę posiadanych środków - niezbędne usługi

   pielęgnacyjne i lekarskie (specjalistyczne).

 

 

§ 5

 

1. Praca opiekuńczo-terapeutyczna opiera się na indywidualnych programach opieki

    sporządzanych w zależności od zainteresowania mieszkańców.

 

2. Praca rehabilitacyjna opiera się na indywidualnych programach sporządzanych przez

    lekarza specjalistę. Programy te  powinny być realizowane indywidualnie i w małych

    grupach.

 

3. Praca rehabilitacyjna powinna być dokumentowana.

 

Rozdział III

 

Organizacja  wewnętrzna DPS

 

 

§ 6

 

1. Pracą Domu Pomocy Społecznej kieruje dyrektor przy pomocy:

            1. Kierowników Działów

 

 

2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go główny księgowy lub upoważniony

    przez niego kierownik  działu.

 

§ 7

 

1. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za realizację zadań statutowych i całokształt

   działalności Domu Pomocy Społecznej.

 

2. Do zakresu działania Dyrektora Domu należy w szczególności:

             1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

             2) nadzór nad majątkiem Domu,

             3) reprezentowanie Domu na zewnątrz,

            4) przedkładanie  Zarządowi Powiatu Łańcuckiego planów finansowych

               oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

            5) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

            6) nadzór nad zespołem pracowniczym,

            7) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

            8) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

            9) współpraca ze związkami zawodowymi,

           10) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

           11) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych,

           12) kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców.

 

§ 8

 

1. Organizację wewnętrzną Domu  Pomocy Społecznej określa schemat organizacyjny

    do niniejszego regulaminu.

 

2. W strukturze organizacyjnej DPS wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:

            1) dział kadr i administracji,

            2) dział opiekuńczo-terapeutyczny,

            3) dział  medyczno-rehabilitacyjny,

            4) dział ekonomiczno-finansowy.

            5)stanowisko samodzielne-pracownik socjalny

3.W Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, w skład

   którego wchodzą pracownicy zatrudnieni w DPS.W skład tego zespołu mogą

   też wchodzić: wolontariusze, stażyści, praktykanci.

 

 

 

§ 9

 

1. Kierownicy działów  są  odpowiedzialni przed dyrektorem lub pełniącym obowiązki

    jego zastępcy za należytą  organizację pracy działu i sprawne wykonywanie zadań  objętych

    zakresem działania  kierowanej komórki a w szczególności za:

  1. pełne i efektywne wykorzystywanie czasu pracy, egzekwowanie jej jakościi dyscypliny oraz zapewnienie ciągłości pracy komórki,

            2)  terminowe wykonywanie zadań i załatwianie spraw w kierowanej komórce zgodnie

                  z przepisami prawa a także dyspozycjami dyrektora,

             3) zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa, udzielanie im wytycznych                                 i instruktażu w wykonywaniu zadań.

 

2. Realizując zadania i obowiązki kierownik działu

            1) organizuje prace w swojej komórce organizacyjnej, określa zadania dla   

                pracowników oraz kontroluje i rozlicza ich z realizacji,

            2) przydziela pracownikom podległego działu indywidualne zakresy czynności,                 określające zadania, obowiązki i zakres odpowiedzialności,

            3) wnioskuje o usunięcie ewentualnych  nieprawidłowości w pracy kierowanej  

                komórki,

            4) bieżąco informuje dyrektora o stanie realizacji zadań w kierowanej komórce.

 

 

§ 10

 

DZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI

 

Działem kieruje kierownik. W skład tego działu wchodzą pracownicy administracyjno-gospodarczy, kierowca zaopatrzeniowiec, magazynier,  kucharki, praczki, dietetyczka.

 

§ 11

 

DZIAŁ OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNY

 

Działem  kieruje kierownik. W skład tego działu wchodzą :pracownik socjalny, opiekunki,

instruktor terapii zajęciowej,  psycholog.

 

§ 12

 

DZIAŁ MEDYCZNO-REHABILITACYJNY

 

Działem kieruje kierownik. W skład tego działu wchodzą : pielęgniarki, pokojowe, rehabilitanci.

 

 

 

 

§ 13

 

DZIAŁ  EKONOMICZNO- FINANSOWY

 

Pracą Działu  kieruje główny księgowy  pełniący  funkcję kierownika Działu.

W ramach działu  tworzy się następujące stanowiska pracy:

            - księgowy,

            - kasjer.

 

 

Rozdział IV

 

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS.

 

 

§ 14

 

Do zakresu działania Działu Kadr i Administracji  należy obsługa kadrowa

i  administracyjno-gospodarcza  DPS a w szczególności:

            1) administrowanie oraz nadzór  nad właściwym użytkowaniem nieruchomości                   należących do DPS,

            2) dbałość o sprawne funkcjonowanie urządzeń technicznych oraz nadzór nad ich   

               prawidłową eksploatacją,

            3) prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nieruchomości DPS,

            4) zabezpieczenie mienia DPS  przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,

            5) wykonywanie wszelkich prac konserwatorskich,

            6) wydatkowanie środków publicznych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r

                Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r.

                Nr 171,poz.1058 ),

            7) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, wnoszenie opłat          

               ubezpieczeniowych oraz właściwe dokumentowanie eksploatacji urządzeń zgodnie                

              z normami bhp,

            8) ewidencjonowanie i potwierdzanie zgodności wystawianych rachunków za energię,       wodę, telefony, wywóz śmieci itp,

            9) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz czuwanie nad          

               należytym  ich zabezpieczeniem i utrzymaniem,

         10) prowadzenie księgi inwentarzowej,

         11) utrzymanie zapasów magazynowych (żywność, sprzęt, pościel, środki czystości itp)

               w stanie zapewniającym ciągłość działalności DPS,

         12) dokonywanie zakupów żywności ,sprzętu ,paliwa, oleju itp.,

         13) przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych (bhp , p. poż) a także instrukcji   

               obsługi urządzeń kuchennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

               kuchni,

         14) wykonywanie wszelkich prac związanych  z praniem, suszeniem, prasowaniem     

               pościeli, odzieży mieszkańców oraz odzieży ochronnej i roboczej personelu DPS,

         15) naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży mieszkańca,

         16) obsługa mediów technicznych oraz utrzymanie ich w należytym stanie   

               zapewniającym długotrwałą ich eksploatacji,

         17) analizowanie stanu bhp i p.poż we wszystkich budynkach DPS,

         18) inicjowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, sprawdzanie

               urządzeń mechanicznych, ochronnych itp.

         19) opracowanie planu szkoleń pracowników w zakresie bhp i ochrony p.poż

         20) kontrolowanie i analizowanie stanu zabezpieczenia majątku przed pożarem

               i innymi klęskami żywiołowymi,

        21) wykonywanie zaleceń jednostek specjalistycznych kontrolujących w zakładzie stan

               bhp i p.poż.,

        22) prowadzenie wszelkich prac związanych  z pielęgnacją zieleni na terenie posesji

              DPS, a także utrzymanie  i konserwacja ogrodzenia, ławek ogrodowych, dróg

              i alejek,

        23) prowadzenie magazynów : żywności, środków czystości , pozostałego sprzętu -

              wyposażenia  oraz związanej z nim pełnej dokumentacji,

        24) prowadzenie przeglądów instalacji  elektrycznej, gazowej, co, wodno-kanalizacyjnej,

              odgromowej oraz dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego   

              urządzeń kuchni, pralni a także usuwanie drobnych usterek.

        25) sporządzanie jadłospisów dekadowych zgodnie z normami żywienia

              z uwzględnieniem odpowiednich diet dla mieszkańców,

        26) sporządzanie raportów dziennych i rozliczeń finansowych,

        27) prowadzenie wykazu faktycznie żywionych mieszkańców „osobodni” oraz

              ewidencji bezpłatnych i płatnych posiłków,

        28) obliczanie dziennej stawki kosztów żywienia, wartości odżywczej,

        29) nadzór nad prawidłowym pobieraniem, opisywaniem i przechowywaniem

             próbek  żywnościowych,

       30) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania  żywienia,

       31) nadzorowanie  pracy kucharek przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków,

       32) planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych,

       33) załatwianie wszelkich formalności związanych z zawieraniem, zmianą

             oraz rozwiązaniem stosunku pracy,

       34) prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników, wystawianie świadectw,

             zaświadczeń dot. zatrudnienia w DPS,

       35) prowadzenie list obecności , kart urlopowych, ewidencji  zwolnień wyjść i wyjazdów

             służbowych,

       36) przekazywanie do księgowości terminów wypłat nagród jubileuszowych i dodatków    

             za wysługę lat,

       37) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczących spraw kadrowych,

       38) prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników  na emeryturę lub rentę

             z tytułu niezdolności do pracy,

       39) prowadzenie spraw socjalno -bytowych pracowników DPS,

       40) załatwianie spraw bieżących z ZUS,

       41) ścisła współpraca z kierownikami działów.

 

§ 15

 

Do zakresu działania Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego  należy sprawowanie ciągłej   opieki nad  mieszkańcami a szczególnie:

            1) otaczanie  szczególną opieką  osób w początkowym okresie pobytu w DPS,

            2) towarzyszenie mieszkańcom w czasie wyjazdów poza miejsce stałego

                zamieszkania,

            3) organizowanie zajęć ruchowych,

            4) wypełnianie  czasu wolnego mieszkańcom poprzez terapie zajęciową ,

            5) karmienie chorych mieszkańców,

            6) pełna obsługa mieszkańców , ze szczególnym uwzględnieniem stanów leżących

                oraz ciężko chorych,

            7) utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń jak również                higieny osobistej mieszkańców,

            8) organizowanie wyjść i wyjazdów mieszkańców do placówek związanych                                               z szerzeniem kultury,

            9) przygotowywanie imprez związanych  ze świętami, rocznicami itp,

            10) towarzyszenie i czynne uczestnictwo w terapii zajęciowej mieszkańców,

            11) prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć,

            12) prowadzenie ewidencji związanej z przyjęciem i pobytem mieszkańca w DPS,

            13) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyjmowaniem, adaptacją,    

                 zamieszkaniem nowo przyjętych osób w DPS,

            14) utrzymanie kontaktu z rodziną,

            15) naliczanie i ściąganie odpłatności za pobyt,

            16) utrzymywanie ścisłej współpracy  z ZUS, KRUS, MOPS  i sekcją Ekonomiczno-

                 Finansowa,

            17) załatwianie spraw socjalno-bytowych  mieszkańców DPS,

            18) prowadzenie dokumentacji  osobowej oraz indywidualnych planów opieki              

                 mieszkańców,

            19) prowadzenie  okresowej sprawozdawczości z ruchu mieszkańców,

            20) utrzymywanie stałego kontaktu:

                        a) z właściwa parafią,

                        b) placówkami  kulturalno-oświatowymi,

                        c) placówkami pozarządowymi odnośnie koordynacji działań pomocy   

                           społecznej.

 

§ 16

 

Do zakresu działania Działu Medyczno-Rehabilitacyjny należy w szczególności:

     1)  w zakresie sprawowania przez lekarzy właściwej opieki medycznej:

              a) badanie nowo przyjętych mieszkańców do DPS celem postawienia diagnoz,

                 ustalenia leczenia oraz rodzaju diety,

              b) dokonywanie obchodu pokoi osób leżących,

              c) wydawanie skierowań na badania ogólne, kierowanie na konsultacje   

                  specjalistyczne,

              d) wystawianie skierowań mieszkańcom wymagającym leczenia szpitalnego;

              e) udzielanie informacji o stanie zdrowia mieszkańca  jego najbliższej rodzinie,

              f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej mieszkańca,

 

     2) w zakresie sprawowania ciągłej opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcami:

             a) czuwanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom,

             b) życzliwy, taktowny i pełen wyrozumiałości stosunek do mieszkańców i ich

                 problemów,

             c) karmienie chorych i ich pielęgnowanie,

             d) pobieranie materiałów do analiz, rozdział i podawanie leków zgodnie z zaleceniem

                lekarza,

             e) szczególne zwracanie uwagi na osoby ciężko chore, i pobudzono psychoruchowo,

             f) sporządzanie dokładnych raportów z poczynionych obserwacji o stanie fizycznym,

                psychicznym oraz o stanie nietrzeźwości mieszkańca,

             g) współpraca z dietetyczką i lekarzem  w zakresie stosowania diet,

             h) bezzwłoczne powiadomienie dyrektora DPS, lekarza oraz kierownika działu o:

                        -  ważnych zaobserwowanych  zmianach w zachowaniu i stanie zdrowia

                           podopiecznych,

                        -  popełnieniu pomyłki przy podawaniu leku lub wykonywaniu zabiegu,

                        -  śmierci mieszkańca lub ciężkiego wypadku,

                        -  podejrzeniu o chorobę zakaźną,

                        -  podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa.

 

 

     3)  w zakresie  prowadzenia ćwiczeń  fizjoterapeutycznych:

             a) rehabilitacja mieszkańców poprzez wykonywanie zabiegów zleconych przez

                 lekarza,

            b) prowadzenie indywidualnych ćwiczeń fizjoterapeutycznych jak również ich

                wykonywanie,

            c) utrzymywanie i wzmacnianie siły mięsni, zachowanie pełnego zakresu ruchu

                i pełnej sprawności fizycznej,

            d) prowadzenie dokumentacji zleceń lekarskich oraz wykonywanych zabiegów.

 

 

 

§ 17

 

 

Do zakresu działania Działu  Ekonomiczno-Finansowej należy obsługa  finansowo-księgowa

działalności DPS a w szczególności:

 

            1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi  przepisami i zasadami,

            2)  opracowanie planu jednostki na dany rok w zakresie wydatków i dochodów,

               opracowanie zakładowego planu kont,

            3) organizowanie właściwego obiegu  dokumentów finansowych,

            4) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

            5) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

            6) zapewnianie terminowego ściągania  należności,

            7) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu,

            8) dokonywanie oceny prawidłowości, zgodności oraz terminowości składanych

               sprawozdań statystycznych,

            9) sporządzanie miesięcznych list płac, przestrzeganie terminów wypłaty poborów,

            10) wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników DPS,

            11) prowadzenie ewidencji podatkowej pracowników zgodnie z wymogami                          przewidzianymi w odrębnych przepisach,

            12) prowadzenie ewidencji analitycznej i uzgadnianie z ewidencja syntetyczną,

            13) sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,

            14) prowadzenie analityki pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS,

            15) prowadzenie kasy DPS w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  prawnymi,

            16) prowadzenie raportów kasowych,

            17) regulowanie należności za faktury.

Rozdział V

 

Nadzór, kontrola i odpowiedzialność pracowników DPS.

 

§ 18

 

1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:

            1) główny księgowy,

            2) kierownicy działów,

            3) pracownik prowadzący kasę, depozyt,

            4) pracownik prowadzący magazyn, zaopatrzeniowiec.

 

2.Główny księgowy, kierownicy  komórek organizacyjnych   ponoszą  odpowiedzialność za:

            1) zabezpieczenie  mienia DPS,

            2) całokształt działalności powierzony ich komórkom organizacyjnym,

            3) nadzór i kontrolę nad opracowaniem i realizacją planów objętych działalnością

               komórki organizacyjnej lub stanowiska pracy,

            4) wykonywanie zadań określonych ramowym zakresem obowiązków.

 

3. Pracownik prowadzący kasę, depozyt oraz zaopatrzeniowiec ponoszą odpowiedzialność za

    całość przyjętych przez niego wartości. Ponadto odpowiedzialni są za właściwe    

    przechowywanie i rozliczanie pobranej gotówki, zaliczki itp.

 

4. Pracownik prowadzący magazyny ponosi materialną odpowiedzialność za ilość i jakość

    powierzonych składników majątkowych, a także za należyte ich zabezpieczenie przed

    zniszczeniem lub kradzieżą.

 

5. Pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania do jednostek nadrzędnych

    i sprawozdania statystyczne do GUS są odpowiedzialni za ich merytoryczną treść,

    rzetelność i terminowość.

 

§ 19

 

1. W sprawach skarg i wniosków  przyjmuje Dyrektor Domu zgodnie z informacją

     umieszczoną  na wywieszce  w miejscu ogólnie dostępnym pracownikom.

 

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski udziela Dyrektor  przy udziale pracownika d/s osobowych.

 

§ 20

 

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.