Statut

 

STATUT

Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  w Łańcucie.

 

§ 1

1.Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz dla Osób Niepełnosprawnych  

   Fizycznie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 72 zwany dalej Domem jest jednostką  organizacyjną

   Powiatu Łańcuckiego.

2.Dom działa w formie jednostki budżetowej.

3.Siedzibą Domu jest Łańcut ul. Piłsudskiego 72   

§ 2

 1.  Domem kieruje Dyrektor.

§ 3

1. Celem działania  Domu jest  zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego

    i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu  sprawności

    i podtrzymywanie samodzielności.

2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne,

    społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu a w szczególności:

    - miejsce zamieszkania w warunkach możliwie zbliżonych do domowych,

    - wyżywienie,

    - utrzymanie czystości,

    - pomoc w podstawowych czynnościach  życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw 

      osobistych,

    - podnoszenie  sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

    - udział w terapii zajęciowej,

    - realizacja  potrzeb religijnych i kulturalnych,

    - możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,

    - nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem.

3. Zakres i poziom usług powinien  być dostosowany do indywidualnych potrzeb

    i możliwości mieszkańców Domu.

§ 4

1.Pełną nazwą Domu jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz

    dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie                                      

2. Dla  utrzymania jednolitego  znakowania akt ustala się dla Domu symbol DPS.

3. Dom używa na tabliczkach , wywieszkach, pieczątkach , formularzach „Dom Pomocy

    Społecznej”.