"Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości"

27-08-2019

Podpisanie umowy na realizację projektu "Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości"

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Powiat Łańcucki podpisał umowę z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Cel projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

 • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41,
  37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały
  w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy łącznie 70 uczniów,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w której planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
 • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
 • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im.
  J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
 • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział
  w weryfikacji programu nauczania).

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

 • staże zawodowe – 70 uczniów,
 • kursy doskonalące: wózki widłowe – 25 uczniów, spawacza – 25 uczniów, rysunku technicznego – 70 uczniów, elektryczne SEP – 45 uczniów,
 • zajęcia z zakresu kompetencji społecznych: 70 uczniów,

Przewidziane formy wsparcia dla nauczycieli:

 • staż zawodowy – 13 nauczycieli
 • kurs z zakresu: języka angielskiego branżowego – 8 nauczycieli,
 • studia podyplomowe - 5 nauczycieli.

Ponadto, dla placówek oświatowych objętych wsparciem w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie na łączną kwotę 784 185,00 zł.

Planowane efekty projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 2.
 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 7 osób.
 3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 65 osób.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba nauczyciel kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 13 osób.
 2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie  w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – 2.
 3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących 
  w stażach i praktykach u pracodawcy – 70 osób.
 4. Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w programie – 70 osób.  
 5. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nawiązały trwałą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 1.
 6. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu dydaktycznego i/lub funkcjonowania szkoły/placówki – 2.
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 70 osób.