Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego

 

  Powiat Łańcucki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie informuje, iż realizuje projekt pn. ”Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 242 tys. 490 zł 5 gr. w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 219 tys. 814 zł 46 gr. Całkowita wartość projektu wynosi 258 tys. 605 zł 25 gr.
  Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych w powiecie łańcuckim poprzez rozwój i polepszenie jakości rodzinnej pieczy zastępczej.
  Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2017 r. do 31.03.2019 r.
  Grupę docelową projektu stanowi 59 uczestników, w tym 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 29 dzieci objętych pieczą zastępczą i 10 dzieci biologicznych rodzin sprawujących pieczę zastępczą.
  Realizacja projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu łańcuckiego. W ramach projektu uczestnicy skorzystają z poradnictwa psychologicznego, prawnego, terapii specjalistycznej dla członków rodzin zastępczych w formie treningu kompetencji rodzicielsko-wychowawczych w ramach wyjazdu, terapii specjalistycznych dla wychowanków pieczy zastępczej m.in. terapii logopedycznej, sensorycznej, terapeutycznej, treningu zastępowania agresji. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 17 225 80 28 lub osobiście w biurze projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5 pokój nr 5.