Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

08-06-2020

Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie, uczennice i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie,kierunku technik mechanik lotniczy

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 8 czerwca 2020 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 1 698 816,99 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 443 994,44 zł

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. – 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Powiat Łańcucki w partnerstwie z firmą EME Aero Sp.
z o.o., 36-002 Jasionka 954, 36-002 i Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza (Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego), al. Powstańców Warszawskich 12, 35-959 Rzeszów.

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie w nowym kierunku technik mechanik lotniczy poprzez dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w okresie do 30.09.2022 r.

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

 • Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41,
  37-100 Łańcut. Projekt obejmował będzie tylko nowo powstały
  w roku szkolnym 2019/2020 kierunek: technik mechanik lotniczy, łącznie 70 uczniów,
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, w którym planowane jest kształcenie praktyczne nowego kierunku tj. technik mechanik lotniczy,
 • uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie: w latach szkolnych 2019/2020 kl. I (2 oddziały), 2020/2021 kl. I i kl. II (2 oddziały), 2021/2022 kl. II i III (2 oddziały),
 • kadry pedagogicznej realizującej kształcenie zawodowe w nowo powstałym zawodzie tj. technik mechanik lotniczy, zatrudnionej w Zespole Szkół Nr 2 im.
  J. Kochanowskiego w Łańcucie - 5 os. i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie - 8 os.,
 • otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły - pracodawców tj. firmy EME Aero Sp. z o.o. i Ośrodka Kształcenia Lotniczego - jednostki pozawydziałowej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie (udział
  w weryfikacji programu nauczania kierunku nauczania: technik mechanik lotniczy).

 

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic zrekrutowanych do projektu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. 25 uczniów, po szkole gimnazjalnej, kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 4-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.
 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: wózki widłowe, spawacz, rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych,
 1. 25 uczniów, po szkole podstawowej kształcących się w kl. I w zawodzie technik mechanik lotniczy w 5-letnim cyklu, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.
 • staż zawodowy u partnera projektu (300 godzin),
 • kursy doskonalące: rysunek techniczny, elektryczny SEP,
 • dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji społecznych.

 

Formy wsparcia dla nauczycieli zrekrutowanych do projektu

w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. 13 nauczycieli, w tym: 5 os. z Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie i 8 os. z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie, kształcących uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy, zostanie objętych następującymi formami wsparcia tj.
 • staż zawodowy u partnera projektu (160 godzin),
 • studia podyplomowe z zakresu: mechaniki i awioniki lotniczej, budowy silników lotniczych,
 • szkolenie doskonalące z zakresu języka angielskiego branżowego.

Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta oraz osoby z niepełnosprawnościami, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzona w Biurze projektu w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail w terminie: 08.06.2020 r. –  19.06.2020 r.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny