Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łańcuckim

24-05-2024

W dniu 25 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Łańcuckim i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0794/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Celem Projektu grantowego jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie ich cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.
W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. “Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łańcuckim” tj. przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadry zarządzającej, zakup sprzętu informatycznego (m.in. klastra wysokiej dostępności wraz z oprogramowaniem, przełączników sieciowych, biblioteki taśmowej), oprogramowania antywirusowego z funkcjonalnością XDR , migracji systemu pocztowego oraz specjalistycznych usług. Projekt zostanie zakończony audytem podjętych działań.
Okres realizacji: do 25.04.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 850 000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 850 000,00 zł, w tym:
Wkład finansowy ze środków UE: 697 000,00 zł
Wkład finansowy Budżetu Państwa: 153 000,00 zł
Wkład własny Powiatu: 0,00 zł.
Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.