Podsumowanie realizacji projektu pn.: „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”

16-02-2021

W 2020 roku, Powiat Łańcucki zakończył realizację projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu o wartości 998 847,04 zł.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia ogólnego w 2 liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w okresie do 30.09.2020 r. w celu wzrostu kompetencji (kluczowych) min. 430 uczniów i min. 68 nauczycieli.

Dla uczniów realizowane były: zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, kółka zainteresowań z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii oraz kółko szachowe, warsztaty z zakresu: symulacji biznesowych, umiejętności uczenia się.

Nauczyciele skorzystali z następujących szkoleń i kursów: E- nauczyciel, metody eksperymentu, techniki aktywnego uczenia, neurodydaktyka, mediacje szkolne, GeoGebra, MOODLLE.

Ponadto dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zostało zakupione doposażenie, w tym: sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej) na łączną kwotę 359 163,80 zł.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w Polsce, czasowe zamknięcie szkół oraz ze względu na wprowadzenie nauki zdalnej (na odległość) w ramach oszczędności projektowych za kwotę 72 865,20 zł zakupiono 28 szt. laptopów służących uczniom i nauczycielom. I LO otrzymało 10 szt. laptopów, a II LO 18 szt., w tym 3 laptopy o większej przekątnej służące osobom z niepełnosprawnościami.

W projekcie od początku realizacji wzięło udział łącznie 698 osób (519K, 179M):

1) w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: 620 uczniów (459K, 161M),

2) w kursach i szkoleniach dla nauczycieli: 78 osób (60K, 18M).