Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie.

18-10-2016

W dniu 11 października 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0029/16 pn.: „Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Wartość projektu ogółem: 811 714,50 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 689 829,78 zł

 

Zakres projektu obejmuje:

Przebudowę i remont budynku zlokalizowanego w byłej jednostce wojskowej w Łańcucie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 70/3 prowadzonego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie. Zakres prac obejmuje: modernizację dachu, izolację fundamentów i wykonanie nowej płytki odbojowej, remont cokołu, remont elewacji, izolację przeciwwilgotnościową ścian, remont pomieszczeń wewnątrz budynku, remont schodów. Zakres prac w otoczeniu budynku przewiduje: modernizację chodników, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż obiektów małej architektury dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz montaż ogrodzenia terenu.

Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie sali rehabilitacyjnej i pracowni muzycznej.

 

Odbiorcą działań planowanych w projekcie będą osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie.

Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie od strony technicznej oraz poprawienie estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu.

 Realizacja celu głównego przyczyni się do:

- poprawy fizycznego i psychicznego komfortu osób korzystających ze świadczonych usług,

- niwelowania bądź zmniejszenia poziomu marginalizacji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do usług wszystkim grupom społecznym, zwiększenia jakości i dostępności udzielanych świadczeń społecznych.

 

Projekt zakłada realizację wskaźników:

I Produktu:

  1. 1szt. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  2. 1 projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
  3. 40 powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy społecznej,
  1. 1 szt. obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności, efektywności energetycznej budynku,
  2. 1 szt. wspartych placówek wsparcia dziennego,
  3. 1 szt. wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów świadczących usługi pomocy społecznej.

II. Rezultatu:

  1. 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług świadczonych w obiektach objętych wsparciem,
  2. 40 osób z niepełnosprawnościami korzystających z obiektów objętych wsparciem projektu.

Okres realizacji projektu przewiduje się na lata: 2016 – 2017.