Inwestycje Powiatu Łańcuckiego w infrastrukturę szkół ogólnokształcących

09-09-2016

Zarząd Powiatu Łańcuckiego podpisał 23 sierpnia 2016 r. umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiegorealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Podziałanie:6.4.3, Szkolnictwo ogólne. Wartość projektu ogółem wynosi: 1 mln 276 tys. 132 zł 4 gr. Wysokość dofinansowania z RPO to 986 tys. 376 zł 14 gr.

W ramach tego projektu zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia o wartości:

1) 487 tys. 203 zł - przebudowa dachu i zaplecza sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie;

2) 67 tys. 892 zł 30 gr. - wyposażenie sali chemicznej w I LO w Łańcucie;

3) 207 tys. 112 zł 32 gr. - przebudowa sali gimnastycznej, stropów oraz wejścia w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie;

4) 357 tys. 873 zł 42 gr. - przebudowa elewacji i wymiana stolarki okiennej w ZS Nr 1 w Łańcucie (II LO);

5) 100 tys. zł - wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Nr 1 w Łańcucie (II LO).

Odbiorcą działań planowanych ww. projekcie, są uczniowie szkół ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Celem głównym projektu jest podniesienie warunków oraz jakości edukacji dla uczniów łańcuckich liceów ogólnokształcących poprzez rozbudowę infrastruktury i doposażenie pracowni mających wpływ na rozwój kluczowych umiejętności w regionie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- wzrost kwalifikacji uczniów w zakresie technologii IT;

- wzrost kwalifikacji uczniów i rozszerzenie wiedzy przyswajanej w sposób praktyczny z obszarów chemii, fizyki czy biologii;

- zwiększenie dostępności do lekcji wychowania fizycznego dzięki przebudowie sal gimnastycznych;

- podniesienie kwalifikacji uczniów w liceach, co przełoży się na wzrost ich wartości na rynku pracy;

- obniżenie wskaźnika bezrobocia wśród osób bez przygotowania zawodowego.

Poprzez realizację tego projektu zamierza się osiągnąć następujące wskaźniki:

I. produktu w liczbach:

1) 2 szt. wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej;

2) 800 miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej;

3) 2 szt. obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności energetycznej;

4) 2 szt. wspartych obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów;

5) 1 szt. pracowni komputerowych doposażonych w nowoczesny sprzęt TIK;

6) 1 szt. pracowni doposażonych w ramach projektu;

7) 79 szt. zakupionego sprzętu, wyposażenia w ramach projektu.

II. rezultatu w liczbach:

  • 800 uczniów korzystających z objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej.

Powiat Łańcucki w ramach planowanych inwestycji w infrastrukturę szkół ogólnokształcących zamierza:

1) W budynku I LO w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 3 przeprowadzić modernizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem, która będzie polegać na nadbudowie dachu na salą gimnastyczną oraz wykonaniu przebudowy układu funkcjonalnego zaplecza szatniowo- sanitarnego, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i oświetlenia pomieszczeń oraz budowę wentylacji mechanicznej;

2) W budynkach Zespołu Szkół Nr 1 w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 11 przebudować elewację szkoły południową i zachodnią wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, w sali gimnastycznej II LO przeprowadzić remont stropu, wymienić okna i drzwi, przebudować posadzki oraz wymienić wyposażenie sportowe sali.

Projekt będzie realizowany w lata: 2016-2017.