Informacja o realizacji projektu pn.: "Scalanie gruntów pn.: Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa"

04-10-2022

Operacja typu „Scalanie gruntów pn.: Scalanie gruntów wsi Tarnawka gm. Markowa” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją o dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalania gruntów w miejscowości Tarnawka gm. Markowa. Objęte scaleniem zostanie 1 209,62 hektara w tym 683,11 hektarów powierzchni gruntów rolnych i 406,15 ha powierzchni gruntów leśnych.

Środki finansowe w wysokości 15 528 554,81 zł przyznane na realizację operacji pokrywają 100 % kosztów kwalifikowanych z czego poziom pomocy EFRROW w formie refundacji wynosi 63,63 %  tj. 9 880 818,00 zł, pozostała część stanowi wkład Budżetu Państwa.