Adam Mieczysław KRZYSZTOŃ od 9 listopada 1998 r. jest Starostą Łańcuckim i Przewodniczącym Zarządu Powiatu Łańcuckiego. Od pięciu kadencji sprawuje mandat radnego Rady Powiatu Łańcuckiego.

  Urodzony 19 grudnia 1961 r. w Łańcucie, żonaty, troje dzieci, troje wnuków.

  Ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydziału Nauk Społecznych.

  Reprezentuje Powiat Łańcucki w takich organizacjach samorządowych jak: Związek Powiatów Polskich i Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich w V, VI kadencji (wiceprezes od 2019), przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego II i III kadencji. Aktywnie współpracuje z samorządami gminnymi w ramach Konwentu Samorządowców Powiatu Łańcuckiego. Pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Rzeszowie (1982-1993), w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (1993-1998). Związany z Ruchem Światło-Życie od 1975 r., sympatyk i członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

  W ciągu minionych lat pracy w samorządzie, dzięki jego zdolnościom organizacyjnym i umiejętności współpracy z innymi samorządami udało się znacznie poprawić stan powiatowej infrastruktury drogowej, wybudowano nowe mosty, zmodernizowano drogi, zlikwidowano osuwiska, systematycznie remontuje się budynki służące edukacji, odnowiono wiele zabytkowych budynków, wybudowano pełnowymiarową halę sportową. Przez wszystkie kadencje wraz z Zarządem i Radą Powiatu Łańcuckiego wspierał systematyczną modernizację powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Doprowadził do otwarcia 21 września 2019 r. nowego pawilonu diagnostyczno-zabiegowego, największej powiatowej inwestycji za ponad 51 mln zł, która została zrealizowana przez „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. w ramach projektu pn.: „Rozbudowa szpitala o odział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów”.

  Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu powstało na terenie powiatu łańcuckiego wiele nowych jednostek organizacyjnych, które jako powiatowa administracja służą na miejscu lokalnej społeczności. Wśród nich można wymienić m.in.: dwa Środowiskowe Domy Samopomocy powstałe w Łańcucie (2001) i Rakszawie (2005), a także Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łańcucie (2004), dla którego przekazano budynek w centrum Łańcuta w 2006 r.

  Stara się systematycznie podnosić poziom obsługi klientów, którzy korzystają szeroko rozumianej powiatowej administracji. W tym celu za pozyskane środki z Unii Europejskiej i własne Powiat Łańcucki sfinansował nowoczesny system obiegu dokumentów w Starostwie Łańcuckim (2005), a w 2009 r. jego drugi etap, obejmujący niektóre powiatowe jednostki organizacyjne, co znacznie podniosło sprawność działania administracji i jej jakość. Te innowacyjne działania służą klientom Starostwa, co zostało zauważone i wysoko ocenione przez Komisję Konkursu „Przyjazny urząd administracji samorządowej” zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy z Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Polskich i Związkiem Powiatów Polskich. W finale tego konkursu w 2006 r. Powiat Łańcucki zajął drugie miejsce w kategorii powiatów i projekt elektronizacji znalazł się wśród najlepszych praktyk oraz został dołączony do Bazy Najlepszych Praktyk Zarządczych Samorządu.

  Jest on pomysłodawcą idei wyróżniania i promowania osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju Powiatu Łańcuckiego oraz przewodniczy kapitule przyznającej corocznie Nagrodę Starosty Łańcuckiego Statuetkę Świętego Michała Archanioła, który jest patronem powiatu (jego wizerunek umieszczono w powiatowym herbie, fladze, sztandarze, pieczęci oraz logo). Współpracuje z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności stara się o powstawanie nowych miejsc pracy.

  Rokrocznie sprawuje honorowy patronat nad wieloma społecznymi oddolnymi inicjatywami organizowanymi dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, takimi jak: pikniki integracyjne, majówki, opłatki, bale charytatywne, wystawy prac plastycznych, czy promocja zbioru wierszy niewidomej poetki. Wspiera on także sport, kulturę fizyczną i rekreację, w szczególności przyczynił się do organizowania kolejnych Powiatowych Pielgrzymek Rowerowych z Łańcuta na Jasną Górę (od 2001) i kilkudziesięciu Powiatowych Rajdów Rowerowych (od 2001), w których sam aktywnie uczestniczy.

  W Starostwie Powiatowym w Łańcucie założył w maju 2009 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Łańcucka kropelka”, do którego włączyło się 21 pracowników. Sam od 1980 r. oddaje krew i jest zasłużonym honorowym dawcą krwi.

  Współpraca z samorządami i CARITAS Archidiecezji Przemyskiej zaowocowała zorganizowaniem wielu akcji pomocy dla osób niepełnosprawnych m.in. utworzenia Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wysokiej (2007), dla którego oddano powiatowy budynek.

  Współpraca z Politechniką Rzeszowską przyniosła efekt w postaci zlokalizowania na terenie powiatu łańcuckiego pierwszej nowoczesnej placówki tej wyższej uczelni. Na przekazanych przez samorząd powiatu nieruchomościach w Albigowej powstało Centrum Biotechnologiczne Politechniki Rzeszowskiej.

  W uznaniu jego zasług Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał pod koniec 2009 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Z rąk ks. abp. Adama Szala Metropolity Przemyskiego otrzymał 3 marca 2010 r. Statuetkę „Dobrego Pasterza” za działalność charytatywną na rzecz potrzebujących przyznawaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Podczas jubileuszowego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich 11 września 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie został wyróżniony „Tytułem Starosty Dwudziestolecia” w grupie przeszło dwudziestu starostów. Wraz z 10 mieszkańcami powiatu łańcuckiego odebrał 11 września 2019 r. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznany przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.