Realizacja projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”

04-08-2021

Powiat Łańcucki realizuje projekt pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem tego projektu jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, natomiast w roli partnerów występują 22 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu). Wartość ogółem projektu PSIP realizowanego przez Powiat Łańcucki to kwota 9 213 313,85 zł z czego dofinansowanie:
 z budżetu państwa wyniosło: 1 081 381,35 zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosło:  7 771 881,78 zł.
Wymagalny wkład własny Powiatu Łańcuckiego wyniósł: 1 441 432,07 
Założeniem PSIP jest stworzenie portalu internetowego umożliwiającego zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora naukowego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej. W ramach realizacji projektu przez Powiat Łańcucki zrealizowano założenie następujących baz danych: obiektów topograficznych (BDOT-500),  geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a także zakupi sprzęt informatyczny potrzebny do realizacji tego projektu.
Prace nad PSIP potrwają do 2021r.