XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

06-09-2022

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 5 września 2022 r.w sprawie zwołania XXXVIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528.)poz. 920 z późn. zm.))

 

zwołujęXXXVIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 12 września 2022r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 r.
 4. Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2030 dla Powiatu Łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego i nadania jej statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/272/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 lipca 2022 r. udzielającej pomocy finansowej Gminie Białobrzegi na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 i 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 14. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 15. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN