XXXVII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

06-07-2022

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 4 lipca 2022 r.w sprawie zwołania XXXVII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.))

 

zwołujęXXXVII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się w dniu 12 lipca 2022r. (wtorek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatu łańcuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Łańcucie, Leżajsku, Rzeszowie i Przeworsku.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2021.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/225/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/220/2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okrasach roku szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białobrzegi na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2021 r.
 12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN