XXVI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

02-06-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 1 czerwca 2021 r.w sprawie zwołania XXVI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXVI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

na dzień 16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego za rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2020.
 5. Zapoznanie się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2020,
 2. sprawozdaniem finansowym za rok 2020,
 3. opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2020,
 4. informacją o stanie mienia powiatowego,
 5. opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2020,
 6. opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2020.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2020.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego planu publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łańcuckiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN