XXV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

22-04-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie zwołania XXV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

na dzień 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie za rok 2020 dotyczącej bezpieczeństwa powiatu łańcuckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2020.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Łańcucie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łańcucie z siedzibą przy ul. Farnej 10 w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie z siedzibą przy ul. Farnej 10 w Łańcucie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Markowa zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Markowa z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Czarna zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Czarna z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 19. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 20. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN