XXIV Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

18-03-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 17 marca 2021 r.w sprawie zwołania XXIV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXIV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

na dzień 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Łańcuckiego w roku 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN