XLVII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

14-09-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 14 września 2023 r.w sprawie zwołania XLVII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

zwołujęXLVII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydelegowania dwóch radnych Powiatu Łańcuckiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łańcuckiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2022 r.
 11. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 12. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN