XLIV SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

19-04-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania XLIV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

zwołuję XLIV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie za rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Łańcut realizacji zadania własnego Powiatu Łańcuckiego w zakresie założenia i prowadzenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wysokiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 8. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN