Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych

06-09-2019

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1.   Projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020" - skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł/rok planuje się objąć 510 uczniów i uczennic.

2.  Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo

zawodowe - rok szkolny 2019/2020" - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4.000 zł/rok planuje się objąć 270 uczniów i uczennic (4 i 5 letnie technika i szkoły branżowe I stopnia).

Planowany termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16-27 września 2019 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów mogą Państwo pozyskać ze strony internetowej: www.podkarpakcie.edu.pl.

Biuro projektów stypendialnych obecnie mieści się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, Oddziale nauki i projektów unijnych, przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Szkolnictwo ogólne - te!.: (17) 743 30 57, 743 30 58, 743 30 70, 743 32 03. Szkolnictwo zawodowe - tel.: (17) 743 30 69, 743 30 90, 743 30 67, 743 31 69, e-mail: .