Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

20-03-2019

                                                                                                                                        Łańcut, 19.03.2019r.

„CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.
ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonych w ewidencji gruntu jako działki o numerach ewidencyjnych:
2879/27 o powierzchni 0,5493 ha,
2879/34 o powierzchni 0,8502 ha
wraz z udziałami w drodze oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 2879/30.

Nieruchomości stanowią własność „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r. w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, sala konferencyjna, godz. 9.00.

Przedmiotem przetargu są:

1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.
    Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 1 020 990,00 zł.  
    Wysokość wadium wynosi 52 000,00 zł.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha, wraz
z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 23/100 udziałów.
Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 682 430,00 zł.  
Wysokość wadium wynosi 34 122,00 zł.

Nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2879/27, 2879/34 oraz 2879/35 objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6. Działka oznaczona numerem 2879/30 (droga) objęta jest księgą wieczystą o numerze RZ1A/00069526/8.
Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze
„C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Na działce oznaczonej nr ewid. 2879/34 wbudowane są nieczynne zbiorniki paliwowe. Wadium należy wnieść do dnia 17.04.2019 r. na konto „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: BGK 41 1130 1105 0080 0206 5520 0001. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczane na poczet ceny,
w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu 3 dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium, ewentualnie pełnomocnictwem. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca.

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedającemu.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno- Gospodarczy „Centrum Medyczne
w Łańcucie” sp. z o. o., nr tel. 17 224 01 29, e-mail: sekretariat@cm-lancut.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie przy ul. Paderewskiego 5, adres e-mail: sekretariat@cm-lancut.pl, numer telefonu: (17) 2240100, KRS 0000328106, numer NIP: 8151763728, REGON: 180405906.

W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw można skontaktować się
z wyznaczonym w placówce Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@cm-lancut.pl, numer telefonu (17) 224 02 32

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych :
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. pkt. b) i c) Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121), w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonych w ewidencji gruntu jako działki o numerach ewidencyjnych: 2879/27 o powierzchni 0,5493 ha, 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha oraz 2879/35 o powierzchni 0.1811, wraz z udziałami w drodze oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 2879/30, a także w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji.

Przewidywane kategorie odbiorców:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego:
Dane osobowe Kontrahenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż: okres wskazany w przepisach o archiwizacji, okres przechowywania dokumentacji przetargowej i okresy przechowywania dokumentów określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

Prawo dostępu do danych osobowych:
Kontrahentowi przysługuje prawo do żądania od administratora potwierdzenia czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji  
o celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych, prawie sprostowania danych i ich usunięcia po okresie archiwizacji, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, fakcie przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych:
Kontrahent ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Kontrahent ma również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych:
Kontrahent ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych po upływie wymaganego okresu archiwizowania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Kontrahent ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych z ograniczeniami wynikającymi
z przepisów prawa.  

Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe Kontrahenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacja czy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym czy umownym:
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W razie naruszenia przez Administratora przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych,
w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Kontrahentowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Łukasz Wais