Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

19-12-2018

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70

„Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o. o. ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70,oznaczonych w ewidencji gruntu jako działki o numerach ewidencyjnych:

2879/27 o powierzchni 0,5493 ha,

2879/34 o powierzchni 0,8502 ha,

2879/35 o powierzchni 0,1811ha,

wraz z udziałami w drodze oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 2879/30.

 Nieruchomości stanowią własność „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o.

 Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 r. w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, sala konferencyjna, godz. 900.

 Przedmiotem przetargu są:

 1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona 
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.

    Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 1 020 990,00 zł. 

    Wysokość wadium wynosi 52 000,00 zł.

 2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona

w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha, wraz

z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 23/100 udziałów.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 682 430,00 zł. 

Wysokość wadium wynosi 34 122,00 zł.

 3. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo-  magazynowym, położona

w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/35 o powierzchni 0.1811 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 5/100 udziałów.

     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 556 600,00 zł. 

     Wysokość wadium wynosi 27 830,00 zł.

 Nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2879/27, 2879/34 oraz 2879/35 objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6. Działka oznaczona numerem 2879/30 (droga) objęta jest księgą wieczystą o numerze RZ1A/00069526/8.

Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze 
„C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Na działce oznaczonej nr ewid. 2879/34 wbudowane są nieczynne zbiorniki paliwowe. Wadium należy wnieść do dnia 15.01.2019 r. na konto „Centrum Medycznego 
w Łańcucie” sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: BGK 41 1130 1105 0080 0206 5520 0001. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu 3 dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium, ewentualnie pełnomocnictwem. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca.

 „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu 
z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedającemu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno- Gospodarczy „Centrum Medyczne 
w Łańcucie” sp. z o. o., nr tel. 17 224 01 29, e-mail: sekretariat@cm-lancut.

Wiecej informacji znajduje się Tutaj.

Mozna pobrać ogłoszenie

Pliki do pobrania

2018.12.19_ogloszenie_sprzedaz_nieruchoomosci.pdf
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości