Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

15-05-2018

Łańcut, 15.05.2018 r.

„CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.
ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczonych w ewidencji gruntu jako działki o numerach ewidencyjnych:
2879/27 o powierzchni 0,5493 ha,
2879/28 o powierzchni 0,2948 ha,
2879/29  o powierzchni 0,2241 ha,
2879/33 o powierzchni 0,1165 ha,
2879/34 o powierzchni 0,8502 ha,
2879/35 o powierzchni 0,1811 ha,
2879/37 o powierzchni 0,1108 ha,
2879/38 o powierzchni 0,2624 ha
wraz z udziałami w drodze oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 2879/30.

Nieruchomości stanowią własność „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w budynku „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, sala konferencyjna, godz. 900.

Przedmiotem przetargu są:
1. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/27 o powierzchni 0.5493 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 15/100 udziałów.
    Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 1 020 990,00 zł.  
    Wysokość wadium wynosi 52 000,00 zł.

2. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/28 o powierzchni 0.2948 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 8/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 400 480,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 20 024,00 zł.

3. Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo- handlowo- magazynowymi, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/29 o powierzchni 0.2241 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 6/100 udziałów.
    Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 181 110,00 zł.  
    Wysokość wadium wynosi 9 056,00 zł.

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/33 o powierzchni 0.1165 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 3/100 udziałów
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 279 211,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 13 961,00 zł.

5. Nieruchomość niezabudowana, położona w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/34 o powierzchni 0.8502 ha, wraz
z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 23/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 682 430,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 34 122,00 zł.

6. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo-  magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/35 o powierzchni 0.1811 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 5/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 556 600,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 27 830,00 zł.

7. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/37 o powierzchni 0.1108 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 3/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 294 510,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 14 726,00 zł.

8. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo- handlowo- magazynowym, położona
w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/38 o powierzchni 0.2624 ha, wraz z drogą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ew. 2879/30 o powierzchni 0.3386 ha w ilości 7/100 udziałów.
     Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 256 920,00 zł.  
     Wysokość wadium wynosi 12 846,00 zł.

Nieruchomości objęte są księgą wieczystą numer RZ1A/00058832/6.
Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów- brak obciążeń. Nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta nieruchomości położone są w obszarze
„C-1”, zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowane jako tereny budowlane BA i tereny budowlane BI. Nieruchomości położone są w strefie B- ochrona zachowanych terenów zabytkowych. Wadium należy wnieść do dnia 25.05.2018 r. na konto „Centrum Medycznego
w Łańcucie” Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: PBS Bank O/Łańcut
46 8642 1142 2014 2403 9255 0001. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu 3 dni. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym, dowodem wpłaty wadium, ewentualnie pełnomocnictwem. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca.

„Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Sprzedającemu.
Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczno- Gospodarczy „Centrum Medyczne
w Łańcucie” Sp. z o.o., nr tel. 17 224 01 29, e-mail: sekretariat@cm-lancut.pl

Na mapie kolorem czerwonym zostały zaznaczone działki położone na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Łańcucie,
które przeznaczone zostały do sprzedaży przez "Centrum Mdyczne w Łańcucie" sp. z o.o.