Nowy Kierownik i nowa siedziba Rejonowego Związku Spółek Wodnych

27-05-2024

Rejonowy Związek Spółek Wodnych Powiatu Łańcuckiego zmienił swoją siedzibę. Nowa siedziba Związku Spółek znajduje się od adresem: 37-120 Markowa 1101. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1430 (tel. kontaktowy 172253320, e-mail: rzsw_lancut@poczta.onet.pl). Kierownikiem Rejonowego Związku Spółek Wodnych jest Pan Damian Sobek.

W dniu 20.05.2024r. w Starostwie Powiatowym w Łańcucie odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa z kierownikiem Rejonowego Związku Spółek  Wodnych Powiatu Łańcuckiego. Omawiano bieżącą działalność Związku i konieczność uregulowania stanu prawnego urządzeń  melioracyjnych będących w samoistnym posiadaniu Starostwa.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych zrzesza cztery gminne spółki  wodne działające na terenie powiatu łańcuckiego, są to: Gminna Spółka Wodna w Łańcucie, Markowej, Żołyni i Białobrzegach. Działalność Związku reguluje ustawa z dnia  20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (t .j. Dz.U. 2023.poz. 1478 z póź .zm. ).  

Do  związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

Spółka wodna tworzona jest w celu zaspokajania potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmuje się m. in. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i  utrzymywaniem rowów, drenaży.

Na swoją działalność Spółka pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, wsparciu w  formie dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacji podmiotowych  z budżetu państwa.