NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

17-11-2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor powiatowy ds. utrzymania dróg (kliknij).

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE

UL. POLNA 3B

Adres do korespondencji :

ul. Grunwaldzka 68 37-100 Łańcut

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor powiatowy ds. utrzymania dróg

 

(nazwa stanowiska pracy)

1) Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne z zakresu drogownictwa lub budownictwa lub wykształcenie wyższe techniczne innej specjalności przy trzyletnim stażu pracy na odpowiadającym  stanowisku w jednostkach rządowych lub samorządowych
 4. Prawo jazdy kategorii B

2) Wymagania dodatkowe:

a) uprawnienia zawodowe w zakresie drogownictwa lub mostowe

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Sporządzanie informacji i gromadzenie danych w sieci dróg powiatowych.
 3. Zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom drogowym wykonywania budowy, modernizacji i remontów.
 4. Nadzór nad wykonywaniem zleconych robót drogowych.
 5. Organizowanie i przeprowadzanie odbiorów robót drogowych.
 6. Sprawowanie kontroli technicznej.
 7. Podejmowanie czynności wprowadzających ograniczenie bądź zamknięcie dróg dla ruchu w wypadkach gdy wymaga tego stan techniczny drogi a odbywający się ruch może spowodować zniszczenie nawierzchni lub innego elementu drogi.
 8. Nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz przestrzeganie na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych.
 9. Nadzór nad oznakowaniem dróg oraz wyposażenie dróg w urządzenia zabezpieczające i obiekty obsługi ruchu.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg w okresie przełomów i powodzi.
 11. Merytoryczne załatwianie skarg i wniosków w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
 12. Nadzór i rozliczanie zimowego i letniego utrzymania dróg.
 13. Planowanie i organizowanie wyrębu drzew rosnących w pasie drogowym.
 14. Planowanie i nadzór prac pracowników na stanowiskach robotniczych.
 15. Terminowość załatwiania spraw, właściwą merytorycznie treść załatwień oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.
 16. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

4) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 Praca na stanowisku wykonywana będzie w biurze oraz w terenie. Ponadto w okresie zimowy wymagane jest pełnienie dyżurów zimowego utrzymania na terenie bazy ZDP.

 

5) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w wrzesień wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZDP w Łańcucie,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł             0 %.

 6) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (oryginał),

b) kwestionariusz osobowy (oryginał) z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej oraz danymi do kontaktu (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail),

d) oświadczenie o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f) dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

g) dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

h) inne dokumenty poświadczające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

i) referencje (oryginał),

j) kopia prawa jazdy kat. B

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy tj. pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, dla osoby niepełnosprawnej, jeżeli została dopuszczona do II etapu, a  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest mniejszy niż 6 %.

7) Wymagane w pkt 6 dokumenty powinny być kompletne i podpisane, a lit a) i b) powinny dodatkowo zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie d

anych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019, poz. 1282)” pod rygorem odrzucenia oferty kandydata.

8) Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w pkt 6 należy składać na adres:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE

ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut

 

     w zapakowanej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA PRACY NA STANOWISKO ...”, bądź na adres poczty elektronicznej lancutzdp@poczta.onet.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.

9) Oferty pracy na stanowisko ogłoszone w naborze winny być składane w terminie do dnia 2 grudnia 2020 r.(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BlP), z tym zastrzeżeniem, że oferty pracy, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

10) Informacje o ogłoszonym naborze na wolne stanowisko pracy i o jego wynikach umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDP w Łańcucie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat-lancut.itl.pl/bip/oferty pracy .