Nabór do Dziennego Domu Opieki dla Seniorów

15-11-2018

 „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki dla Seniorów w Łańcucie” i rozpoczyna zapisy chętnych do udziału w zajęciach Dziennego Domu Opieki. Zapraszamy osoby od 65 roku życia, niesamodzielne, mające trudności z czynnosciami dnia codziennego.

 W trakcie pobytu zapewniamy:

 • ośmiogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku
 • poprawę samodzielności
 • wsparcie psychiczne i duchowe
 • zajęcia ruchowe i aktywizujące
 • spotkania kulturalne i artystyczne
 • "pogadanki" i imprezy towarzyskie w gronie rówieśników
 • porady specjalistów (prawnik, terapeuta, psycholog)
 • śniadania i obiady
 • jednodniowe wycieczki
 • najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym zapewniamy transport.

Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap - Kryteria formalne

 1. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu łańcuckiego (oświadczenie o zamieszkaniu)
 2. Niesamodzielność - konieczność pomocy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (zaświadczenie lekarskie)
 3. Ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej)

Osoby, które spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do II etapu rekrutacji, w którym Komisja Rekrutacyjna na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego będzie oceniać spełnienia kryteriów dodatkowych.

II etap - Kryteria dodatkowe

 1. Osoby z terenów wiejskich (oświadczenie + dowód osobisty)
 2. Osoby mieszkające samodzielnie w gospodarstwie domowych (oświadczenie)
 3. Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia (oświadczenie)
 4. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności)
 5. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o niepełnosprawności)
 6. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej)
 7. Dochód nie przekraczający 150% właściwego  kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (oświadczenie o dochodach). Dla osób, których dochód przekracza ww. kryterium istnieje możliwość skorzystania z oferty za częściową odpłatnością (deklaracja częściowej odpłatności).

Formularze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są w Centrum Medycznym w Łańcucie - Dzienny Dom Opieki dla Seniora, ul. Paderewskiego 5, bud. nr 6, gab. nr 8 (wejście od strony poradni gruźlicy i chorób płuc), w godzinach pracy placówki lub na stronie internetowej www.cm.lancut.pl w zakładce Dzienny Dom Opieki

Formularze zgłoszeniowe można składać od 6.11.2018 do 31.12.2018

 1. Osobiście w:
  Sekretariacie, budynek Administracji, pok. nr 13
  "Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
  ul. Paderewskiego 5
  poniedziałek - piątek 7.00 - 14.35
 2. Listownie na adres:
  "Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
  ul. Paderewskiego 5
  37-100 Łańcut
  z dopiskiem
  Dzienny Dom Opieki dla Seniorów

Wyniki rekrutacji dostępne będą w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji osobiście (listownie lub telefonicznie). W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydującą będzie data złożenia Formularza Zgłoszeniowego. Z każdym Uczestnikiem Projektu zostanie podpisana umowa udziału w projekcie.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

 1. Osobisty:
  poniedziałek      7.00 - 9.00
  czwartek          13.35 - 15.00
  piątek                7.00 - 9.00
  "Centrum Medyczne w Łańcucie" sp. z o.o.
  Dzienny Dom Opieki dla Seniorów
  ul. Paderewskiego 5, bud. nr 6, gab. nr 8 (wejście od strony poradni gruźlicy i chorób płuc)
 2. Telefoniczny (w pozostałe dni)
  tel. 665 849 847, 17 224 01 55, 17 224 01 21
  b.molenda@cm-lancut.pl, domdlaseniora@cm-lancut.pl

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - STYCZEŃ 2019