Krajowe eliminacje do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

16-07-2021

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak  i offline) między państwami członkowskimi UE.  

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: .

Informacja na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.

Do udziału zachęcamy organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Załączniki:

1.      Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości;

2.      Formularz zgłoszeniowy (European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I);

3.      Arkusz oceny projektu;

4.      Robocze tłumaczenie na j. polski komunikatu Prezydencji;

5.      Regulamin Przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów (Rules and procedures for awarding and presenting the European Crime Prevention Award) w języku angielskim.