Komunikat

23-12-2019

KOMUNIKAT
Starosty Łańcuckiego z dnia 23 grudnia 2019 r.dotyczący terminowego rejestrowania pojazdów

  Od 1 stycznia 2020 r. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie będzie zobowiązany do nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 200 zł do 1 000 zł na właścicieli, którzy nie zgłoszą się w celu przerejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego zbycia.

  Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym nakładają na nabywców i zbywających pojazdy obowiązek zgłoszenia tego faktu w terminie 30 dni licząc od dnia zakupu lub ich sprzedaży (w przypadku pojazdów sprowadzonych z UE termin liczony od daty sprowadzenia), we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wydziale Komunikacji. Zdarzało się, że zobowiązani nie wywiązywali się z tego obowiązku, dlatego wprowadzono przepisy dyscyplinujące, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

  Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych i będą wpłacane na konto powiatu. W przypadku ich nieuiszczenia, sprawa będzie kierowana do egzekucji w trybie administracyjnym to jest do komorników działających przy urzędach celno-skarbowych.

STAROSTA ŁAŃCUCKI

/-/ Adam KRZYSZTOŃ

Podstawa prawna:

W art. 4. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.”;

2) po art. 140ma dodaje się art. 140mb w brzmieniu: „Kto:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”