Informacja o wyborze partnera projektu

13-03-2019

Komisja konkursowa informuje, iż w ramach ogłoszonego w dniu 8 lutego 2019r. otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” planowanego do realizacji w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych będących pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców posiadająca osobowość prawną została złożona jedna oferta. Oferta została złożona przez spółkę EME Aero sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone §5i §6 Regulaminu konkursu.

Zgodnie z §7 Regulaminu konkursu Komisja konkursowa stwierdziła, iż:

  1. wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi formalne,
  2. działania oferenta są zbieżne z celami realizacji projektu,
  3. oferowany wkład gwarantuje poprawną realizację projektu, jego rozliczenie, spełnienie wskaźników projektu oraz zapewnienie trwałości projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego spółka EME Aero sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka została wybrana na partnera do realizacji wspólnej realizacji projektu pn.:  Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020”, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Do obowiązków partnera należeć będzie prowadzenie następujących działań:

1) Udział w przygotowaniu diagnozy potrzeb edukacyjnych.

2) Udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej.

3) Objęciem patronatem szkoły.

4) Udział w opracowaniu/weryfikowaniu treści kształcenia.

5) Realizację staży dla nauczycieli i uczniów.

6) Udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

7) W przypadku otrzymania dofinasowania – udział w realizacji projektu zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz umowy o dofinasowanie i umowy partnerskiej.

8) Pomoc przy zapewnieniu trwałości projektu przez okres 5 lat zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 m.in. poprzez realizację podjętej współpracy.