ARiMR informuje

11-05-2020

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT: BYDŁA, OWIEC, KÓZ I ŚWIŃ. Sprawdź, co trzeba zgłaszać i ile masz na to czasu.

➡ Zgłaszanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR, siedziby stada w celu nadania numeru siedzibie, nie później niż w dniu wprowadzenia zwierzęcia

➡ Oznakowanie zwierząt zgodnie z wymogami prawa

➡ Terminowe zgłaszanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zdarzeń, dotyczących posiadanych zwierząt

➡ Dokonywanie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia spisu owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt

➡ Umieszczanie w księdze rejestracji liczby owiec, kóz lub świń ustalonej podczas spisu

➡ Przekazywanie Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR informacji o liczbie świń ustalonych podczas spisu w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu

➡ Prowadzenie księgi rejestracji stada – oddzielnie dla każdego gatunku, w przypadku gdy wszystkie zgłoszenia zwierzęce (nie dotyczy korekt zgłoszeń) składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu IRZplus, rolnik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia księgi.

• Przemieszczanie tylko zwierząt oznakowanych

• Przemieszczanie bydła tylko wraz z paszportem

BYDŁO

7 DNI - oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, zgłoszenie do rejestru ARiMR (paszport, przemieszczenie (kupno, sprzedaż), ubój, zabicie, padnięcie, oznakowanie duplikatem kolczyka od dnia jego otrzymania.

OWCE i KOZY

180 DNI - oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, zgłoszenie do rejestru ARiMR.

7 DNI - przemieszczenie (kupno, sprzedaż), ubój, zabicie, padnięcie, oznakowanie duplikatem kolczyka od dnia jego otrzymania.

ŚWINIE

Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. Oznakowanie świni polega na założeniu na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowaniu numeru siedziby stada

30 DNI - oznakowanie, nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada

7 DNI (z podaniem liczby oznakowanych zwierząt) - zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich, ubój zwierzęcia gospodarskiego, fakt oznakowania świni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt, fakt oznakowania lochy kolczykiem z indywidualnym nr identyfikacyjnym od dnia jej oznakowania, kupno, sprzedaż, przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie lochy z indywidualnym nr identyfikacyjnym. Na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych lub innych obszarach podlegający ograniczeniom (np. ASF) w terminie 2 dni od dnia zdarzenia - Dodatkowe oznakowanie – założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni. Dodatkowego oznakowania należy dokonać bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada.

1 DZIEŃ - oznakowanie w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, od stwierdzenia tej okoliczności. W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), zgodnie z programem bioasekuracyjnym należy: - do minimum należy ograniczać wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie! - nie nabywać świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia, w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi! - terminowo zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń. - o znalezieniu padłego dzika informować najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR.

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/jak-pracuje-arimr/irz.html

Źródło: ARiMR