System Informacji Przestrzennej w Powiecie Łańcuckim

14-01-2020

  W październiku 2013 r. zakończono rzeczową realizację projektu „Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. System Informacji Przestrzennej (SIP) ma za zadanie prezentować dane przestrzenne w oparciu o cyfrowe mapy powiatu. SIP złożony jest z części publicznej przeznaczonej dla wszystkich zainteresowanych użytkowników oraz części niepublicznej, która wymaga zalogowania się do systemu. Ta część przeznczona jest dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz samorządów gminnych z terenu powiatu i zawiera informacje, które nie mogą być umieszczone w części publicznej. Całość systemu została wykonana w postaci portalu internetowego. Portal dostępny jest pod adresem mapy.powiatlancut.pl lub lancut.geoportal2.pl .

  Portal dedykowany jest głównie mieszkańcom powiatu, którzy mogą uzyskać bardzo wiele informacji na temat interesujących ich danych przestrzennych. Również potencjalni inwestorzy mogą bardzo wiele dowiedzieć się o obszarach na których chcą przeprowadzić inwestycje, służą do tego celu m.in. warstwy: plany zagospodarowania przestrzennego, inwestycje, działki na sprzedaż, tereny zalewowe, strefa konserwatorska.

  W lewym menu do dyspozycji jest szereg warstw, które można dowolnie zapalać i gasić w celu prezentacji wymaganych danych. Do dyspozycji są warstwy zawierające dane typowo geodezyjne, dane odnośnie ochrony środowiska, turystyki, zabytków czy terenów inwestycyjnych, dostępna jest również warstwa prezentująca obraz powiatu w postaci zdjęć lotniczych. Portal umożliwia wyszukiwanie działek po ich numerach, lokalizowanie punktów na podstawie ich współrzędnych oraz pozwala obliczać długość zaznaczonej linii oraz powierzchnię zamkniętych obszarów. Portal pozwala również uzyskać informację odnośnie obiektów punktowych (np. zabytki czy urzędy), umożliwia wydruk podglądu mapy, dodawanie zewnętrznych serwisów WMS oraz włączenie widoku GoogleStreetView.

  W celu prezentacji aktualnych danych odnośnie działek w ramach projektu założono numeryczną bazę danych ewidencji gruntów i budynków oraz zmieniono nośnik mapy zasadniczej dla większości obrębów Gminy Białobrzegi. Numeryczna baza danych pozwoliła zmienić technikę prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej, uzupełniła bazy danych ewidencyjnych i utworzyła pełen zakres zbiorów danych ewidencyjnych według obowiązujących przepisów, a także stworzyła warunki do współdziałania z systemem ksiąg wieczystych. W ramach projektu stworzono również moduły dla wykonawców prac geodezyjnych oraz rzeczoznawców majątkowych. Moduł obsługi wykonawców prac geodezyjnych ma za zadanie uprościć i skrócić czas załatwienia spraw w Starostwie. Geodeci w oparciu o nowopowstały system mogą zarejestrować sprawę geodezyjną, pobrać niezbędne materiały skojarzone ze wskazaną działką, otrzymać podgląd faktury. W celu automatycznego podpinania materiałów dla wykonawców robót geodezyjnych wykonano konwersję papierowego zasobu geodezyjnego na formę elektroniczną. Po zaznaczeniu przez geodetę na mapie zakresu robót planowanych do wykonania, system ma za zadanie automatycznie podpiąć materiały spośród skonwertowanych dokumentów. Skonwertowany zasób geodezyjny służy również pracownikom ewidencji gruntów i budynków w przypadku rozstrzygania spraw spornych zgłaszanych przez właścicieli gruntów. Pomocny jest również w przypadku udzielania informacji w sprawach zmian w ewidencji gruntów i budynków innym instytucjom (np. urzędy gmin, sądy).

  Moduł przeznaczony dla rzeczoznawców ma za zadanie umożliwić załatwianie usług on-line przez rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawcy po zalogowaniu do systemu, określeniu zakresu potrzebnych danych otrzymają zadane informacje bezpośrednio w systemie.

  W ramach projektu unowocześniono również bazę sprzętową niezbędną do prawidłowej realizacji projektu. Zakupiono serwer usług, sprzęt komputerowy oraz peryferyjny.

Wartość projektu „System Informacji Przestrzennej w Powiecie Łańcuckim” wyniosła 853 tys. 651 zł 46 gr, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniosło 708 tys. 472 zł 50 gr.
Robert Bejster
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych
Starostwa Powiatowego w Łańcucie