Bezpłatne badania kolonoskopowe w Centrum Medycznym w Łańcucie

21-01-2021

  „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. realizuje projekt „Program badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Powiatu Łańcuckiego”.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Bezpłatne badanie kolonoskopowe w znieczuleniu ogólnym dla 810 osób, spełniających określone kryteria.
  2. Udział w spotkaniach edukacyjnych poświęconych profilaktyce raka jelita grubego.

Bezpłatna kolonoskopia skierowana jest do mieszkańców powiatu łańcuckiego - osób bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanej kolonoskopii:

  • w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego(weryfikacja na podstawie oświadczenia)
  • w wieku 25–49 lat, z rodzin z zespołem Lyncha (wymagane zaświadczenie z poradni genetycznej)

Osoby, spełniające podstawowe kryteria, chęć przystąpienia do badania zgłaszają poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze dostępne są na stronie internetowej Centrum Medycznego w zakładce Kolonoskopia, a także w Pracowni Kolonoskopii i w Biurze Projektu (budynek Administracji, pokój nr 27). Dostarczyć je można osobiście (do Biura Projektu lub Pracowni Kolonoskopii), listownie na adres Centrum Medycznego ul. Paderewskiego 5, lub e-mailowo za pośrednictwem adresu kolonoskopia@cm-lancut.pl.

Celem głównym projektu jest wzrost świadomości konieczności uczestnictwa w programie zdrowotnym, zwiększającym wykrywanie przypadków raka jelita grubego we wczesnych stadiach rozwoju i leczeniu zmierzającym do utrzymaniu aktywności zawodowej mieszkańców powiatu łańcuckiego.

Projekt przyczyni się również do:

-  zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania,
-  zwiększenie odsetka wyleczenia (5-letnich przeżyć),
- obniżenia zachorowalności na raka jelita grubego,
- obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
- obniżenie kosztów leczenia raka jelita grubego,
- obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania  i dzięki usuwaniu  stanów przedrakowych – polipów).

Całkowity koszt projektu wynosi 890 575 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 756 988,75 zł otrzymano w ramach Osi  VII  Regionalny rynek pracy Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany jest od 01.08.2019 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.