Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej

18-10-2016

W dniu 11 października 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0028/16 pn.: „Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Wartość projektu ogółem: 3 329 105,06 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 829 611,75 zł

 

Zakres projektu obejmuje:

Kapitalny remont budynku zlokalizowanego w byłej jednostce wojskowej w Łańcucie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 70/26 na potrzeby prowadzenia zadań z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie. W ramach  prac budowlanych przewiduje się:  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę dachu, wymianę instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej, telekomunikacyjnej i komputerowej, budowę wentylacji mechanicznej, termomodernizację budynku i fundamentów wraz z wykonaniem nowej elewacji. Wykonanie prac budowlanych ma na celu adaptację obecnie nieużytkowanego budynku na cele biurowo – terapeutyczne.

Projekt przewiduje również poprawę estetyki otoczenia  poprzez modernizację przyległej działki i dostosowanie jej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez budowę siłowni zewnętrznej, placu zabaw i nasadzeń zieleni.

Wyremontowany budynek zostanie również doposażony w niezbędny sprzęt.

 

Odbiorcą działań planowanych w projekcie będą osoby korzystające z pomocy w zakresie sprawowania pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze.

Celem prowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności budynku PCPR od strony technicznej oraz poprawienie estetyki, która zwiększy komfort korzystających z obiektu osób poprzez modernizację obiektu przeznaczonego na ten cel.

Realizacja celu głównego przyczyni się do:

- poprawy fizycznego i psychicznego komfortu osób korzystających ze świadczonych usług,

- niwelowania bądź zmniejszenia poziomu marginalizacji społecznej poprzez ułatwienie dostępu do usług wszystkim grupom społecznym.

 

Projekt zakłada realizację wskaźników:

I Produktu:

  1. 1szt. obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  2.  1 projekt, w którym sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,
  3. 170 miejsc w obiektach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wspartych w wyniku realizacji projektu,
  4. 1 szt. obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności, efektywności energetycznej budynku,
  5. 1 szt. wspartych obiektów rodzinnej pieczy zastępczej,
  6. 1 szt. wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów świadczących usługi pomocy społecznej.

II. Rezultatu:

  1. 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług świadczonych w obiektach objętych wsparciem.
  2. 16 osób z niepełnosprawnościami korzystających z obiektów objętych wsparciem projektu.

Okres realizacji projektu przewiduje się na lata: 2016 – 2017.