XXXIX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

20-10-2022

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 19 października 2022 r.w sprawie zwołania XXXIX SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528.)poz. 920 z późn. zm.))

zwołujęXXXIX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 26 października 2022r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2021.
 4. Informacja Zarządu Powiatu Łańcuckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pomocy rzeczowej dla miasta Stryj w Obwodzie Lwowskim na Ukrainie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Wysokiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczenie ich na parkingu strzeżonym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/283/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/284/2022 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022.
 16. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN