XXXI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

21-12-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r.w sprawie zwołania  XXXI SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołuję XXXI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

która odbędzie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Łańcuckim na lata 2021 – 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Białobrzegi zadania publicznego polegającego na „letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń.   
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Łańcucie  w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie  w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla starosty łańcuckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 15. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 16. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

Marek UBERMAN