XXX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

29-11-2021

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zwołania XXX SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję
XXX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
która odbędzie się 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Porządek obrad obejmuje:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021.
4.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie zadania własnego Powiatu Łańcuckiego polegającego na organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej określonej w porozumieniu w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Łańcuckiego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
7.    Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
8.    Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.    Sprawy różne.
11.    Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego
Marek UBERMAN