XXIX Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

19-10-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 19 października 2021 r.w sprawie zwołania XXIX SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

 

zwołujęXXIX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

na dzień 27 października 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Łańcuckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w Powiecie Łańcuckim na lata 2021 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN